November 9, 2005

خدای اکبر و معصومه گنجی ازتمام ظالمین بزرگتر است، پيام سهیلا حمیدنیا (سازگارا) به معصومه شفيعي چهارشنبه 18 آبان 1384

به نام خدا

"در پناه خدا"

امیرالمؤمنین(ع) می گوید: بترسید از مظلومی که پناهی جز خدا ندارد. مصاحبه خانم گنجی با رادیو آلمان را می خواندم و گریه می کردم. دیدم زنی تنها در آستانه فصلی سرد، یکه و تنها ایستاده است. ظالم تمام راه ها را بسته و فکر می کند که او رب و صاحب اختیار مردم است.


بند دوم الف لعنتی رادرست کرده که هرکس را به سلول های انفرادی آن می برد. هیچکس از او خبری ندارد. اما غافل است از آن که امیر المؤمنین (ع ) گفت که: روز مظلوم بر ظالم سخت تر است از روز ظالم بر مظلوم و نمی داند که خدای اکبر و معصومه گنجی ازتمام ظالمین بزرگتر است.

خواهرم، معصومه بدان که گنجی از مردانی است که هیچ تجارت و امر دنیایی او را از یاد خدا غافل نمی کند و در پناه دوست بزرگش در آسمان ها است.

سهیلا حمیدنیا(سازگارا)
هیجدهم آبان ماه هشتاد و چهار