August 7, 2006

مسئولان مرگ اکبر محمدی در زندان اوین

صدا - 4:38 دقيقه - پياده کنيد: ( سرعت بالا mp3: 1.06MB ) - ( سرعت کم rm: 217KB)

درباره آنچه در زندان های جمهوری اسلامی می گذرد، مکرر انگشت اتهام به سوی قوه قضاییه برگشته، گرچه محمود هاشمی شاهرودی رئیس این قوه خود گهگاه انتقادهایی می کند. محسن سازگارا فعال سیاسی در واشنگتن در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: در درجه اول مسئولین زندان اوین، بخصوص مسئولین حراست مسئول هستند، اما مسئولین قوه قضاییه و شخص آقای شاهرودی اکنون قطعا حداقل این یک جرم را دارد که چشمش را به بخشی از قوه قضاییه بسته و اجازه می دهد در این بخش ها که مستقیما زیر نظر دستگاه امنیتی و شخص رهبری کار می کنند، هر کاری دلشان می خواهد بکنند. همه می دانند وقتی آقای مرتضوی زمان که در دادگستری هم بود، مستقیما با بیت رهبری کار می کرد و از آنجا دستور می گرفت. اما مسئولیت بعدی بلافاصله متوجه شخص رهبری است، زیرا به جز این که مسئولیت کل قوه قضاییه برعهده شان است، اما غیر از آن بخش هایی از قوه قضاییه را که این کارها را انجام می دهند، زیر نظر شخص ایشان است و حتی بازجویی های زندانیان سیاسی را شخصا پیگیری می کند و این را در تجربه خودم دیدم.

بشنويد: