August 27, 2009

متن پیاده شده روز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۸۸

سلام، پنج شنبه 5 شهریور 1388، 27 آگوست 2009 میلادی
چهارموضوع را مطرح می کنم.
اول صحبت های آقای خامنه ای است که شب گذشته درافطارمطرح کرده، با وجود آن که این صحبت ها با چند ساعت تاخیر توسط دفترایشان که حسابی اصلاح وسانسورمی کند وپس ازتنظیم آن را منتشرمی کند، بازهم صحبت های بسیارآشفته ای است، اما آن چیزی که دراین صحبت ها مهم است، پیروزی جنبش وعقب نشینی آقای خامنه ای است. او درواقع دراین صحبت هم اعتراف به جنایات جنایتکاران کرده وهم اعتراف کرده به این که دردنیا آبروی آقای خامنه ای وکل نظامش رفته است وهم اعتراف کرده که این دروغ ها یی که پشتیبانانش درمورد وابستگی جنبش سبزبه آمریکا وانگلیس واسرائیل وامثالهم نوشته اند، درست نیست و قول هم داده که عاملین را مجازات کند. به نظرم این فشاری که جنبش آورده وافشاگری هایی که کرده و مرگ برخامنه ای که بردرودیوارمملکت نوشته شده است وروی اعصاب او فشارآورده واحساس این که مردم اورانمی خواهند و مخالفش هستند ویک پارچه درمقابلش ایستاده اند، اورا وادار کرده که عقب برود، به امید این که خشم مردم را تسکین دهد.

غافل ازاین که عاملین جنایت هایی که شده تا به مردم معرفی نشوند وبه سزای عملشان نرسند، نه چند تا آدم دست چندم، بلکه آدم های اصلی ستاد کودتا، امثال حسین طائب، سعید جلیلی یا مجتبی خامنه ای ویا خود آقای خامنه ای، خشم مردم فروکش نخواهد کرد. ضمن آن که خود مردم عاملین را یکی یکی شناسایی کرده ومعرفی می کنند. این عقب نشینی، اولین قدم هایی است که به عقب می روند. قبلا هم هروقت ما حرکت کرده ایم، آن ها به عقب رفته اند. بنا براین ادامه مقاومت، بیش ازپیش آن ها را به عقب خواهد برد.
اما نکته دوم درادامه بحث هایی که داشتیم راجع به آموزش، معرفی منبع سومی است با عنوان جنوب آمریکا: پیکاربرای حقوق شهروندی ازکتاب " نیرویی قوی تر" نوشته آقایان پیترآکرمن وجک دووال. بخش دیگری ازآن کتاب که به همت مرکزبین المللی مبارزات بی خشونت ترجمه شده است. این نوشته کمی غلط تایپی دارد که فرصت اصلاحش نیست. حروف گاهی به هم چسبیده است. باید موقع خواندن کمی دقت کنید. اما مجموعا برای آشنایی با مبارزات سیاهان آمریکا کتاب مفیدی است. به خصوص این که سیاهان آمریکا به رهبری مارتین لوترکینگ مبارزات مدنی را شکل دادند که نهایتا با همه مشکلاتی که داشتند، درکمترازچند سال منجربه تصویب قانون حقوق مدنی شد که تبعیض نژادی را به کلی ممنوع و غیرقانونی اعلام می کرد. سیاهان حق رای پیدا کردند به خصوص درجنوب آمریکا که از بسیاری از این حقوق محروم بودند و توانستند که به حقوق شهروندی اشان دست یابند. این مبارزات مثال بسیارخوبی است که نشان می دهد چگونه با استفاده ازروش های مبارزات بی خشونت ومدنی می توان به پیروزی دست یافت. رهبران اولیه این جنبش ازمهاتما گاندی آموخته و با او هماهنگی کرده بودند. جامعه آمریکا هم آن چنان تحرکی داشت که درکمتراز 45 سال بعد ازامضای قانون حقوق مدنی توسط لیندن جانسون رئیس جمهوری وقت آمریکا، توانست درسال 2009 میلادی، یک سیاهپوست را به عنوان رئیس جمهوری به کاخ سفید بفرستد. با خواندن این مطلب، اگرهم سوالی داشتید بفرستید تا راجع به محتوای این کتاب بیشترصحبت کنیم.
مطلب سوم راجع به دانشجویان وکارگران و بازکردن جبهه های جدید است. همان طور که قبلا هم صحبت کرده بودیم، الآن جنبش درمرحله ای است که فرسایش دادن کودتا چیان مستلزم بازکردن جبهه های متعدد است. ازجمله جبهه ای که آقای کروبی بازکرد ودرمورد افشای جنایات آن ها ، ضربه کاری بود که به کمرکودتا چی ها خورده وحسابی درصفوفشان اختلاف ایجاد کرده وباعث ریزش نیروشده است. جبهه ای که خانواده زندانیان بازکرده اند ونامه هایی که می نویسند. جبهه ای که مادران داغداربازکرده اند درچهارپارک تهران، هرشنبه جمع می شوند. جبهه های متعددی که ما بازمی کنیم آن ها را به سمت فرسایش می برد. همان طورکه قبلا هم عرض کرده ام دربین تمام کارها، هیچ کاری مهم تر وبهتراز تظاهرات پراکنده خیابانی وحضوردرخیابان ها نیست که بیشترین فرسایش را به همراه دارد. دراین میان جبهه جدید درمیان دانشجویان و کارگران دو مبحث جدی است که باید درروزهای آینده به آن بپردازیم. به هرصورت حکومت وحشت عجیبی ازبازشدن دانشگاه ها ومدارس دارد. اعتصابات کارگری که بعد ازتعطیلات تابستانی کارخانجات، دراین روزها شدت گرفته است. من توصیه ام این است که فعالین جنبش سبز باید دستورالعمل های روشن وشعارهای روشنی برای جلب کارگران داشته باشند. دانشجویان هم به خصوص دانشجویان دانشگاه آزاد که دراقصی نقاط کشورحضوردارند، می توانند با تشکیل گروههای 3-7 نفره درهرجا به فعالیت بپردازند. باید کوشش کنیم که دانشگاه ها و مدارس را بازنگه داریم تا درآن جا دانشجویان ودانش آموزان همدیگررا ببینند وباهم تبادل اطلاعات کرده وکارهایشان را ردوبدل کنند وسپس می توانند به سطح جامعه جنبش سبز را منتقل کنند. راجع به این دوجبهه جدید درروزهای بعد هم صحبت خواهیم کرد.
اما مطلب آخری که می خواستم بگویم برای توضیحش بخش هایی ازیک فیلم را انتخاب کرده ام که مال حدود یک ماه قبل است. یکی ازصحنه ها یی است که درتهران اتفاق افتاده ویک کسی هم ازروی پل فیلم گرفته است. دقت کنید که ایجاد ترافیک توسط مردم کاملا نشان می دهد که مردم چگونه عمدا خیابان را می بندند و دائما هم بوق می زنند. این بوق اعصاب سرکوبگران و این موتورسوارها را داغون می کند. ایجاد ترافیک باعث می شود که این موتور سوارها گیر بیفتند و وقتی به آنها حمله می شود ناجار می شوند که چند نفرشان بروند دنبال کسانی که علیه ایشان شعار داده اند و به آنها حمله کرده اند ولی چون ترافیک نمی گذارد که از موتورهایشان استفاده کنند و اجازه نمی دهد که با موتور بروند ناچار موتورهایشان را بگذارند و بروند ، بهترین کاری هم که مردم می کنند این است که وقتی این ها موتور هایشان را رها می کنند آن ها را به آتش می کشند که دیگر برای سرکوبگران قابل استفاده نباشد و نتوانند که در سرکوب از آن ها استفاده کنند. بنابراین نکته مهم این است که وقتی ما به خیابان بیائیم مثلا امروز که پنج شنبه است و تظاهرات به سبک ایرانی که صحبتش هم شده است همین قدر که با ماشین به خیابان بیائیم و راه بندان و ترافیک درست کنیم و هر جا هم که امکان داشت شعار بدهیم و بوق بزنیم این اعتراض را نشان می دهد و این موتور سوارها و سرکوبگران هم امکان جا به جائیشان از بین می رود و به محض این که گیر می افتند می بینیم که چطور دست پاچه می شوند وچطورموتورشان را می گذارند ومی روند. از این مثال که نشان دادم می خواستم این استفاده رابکنم که حضورما درخیابان ها واستفاده ازتاکتیک بستن خیابان با ایجاد ترافیک وراه بندان وبوق زدن وشعاردادن وقتی که امکان دارد ووقتی که سرکوبگران گیرمی افتند، گرفتن موتوهایشان وآتش زدن آن ها کاری است که نشان می دهد جنبش اعتراضی به قوت خود باقی است. بیشترین فرسایش را برای کودتا چیان دارد. آخرین نکته هم دراین سرفصل عکس وفیلم گرفتن است که یادتان نرود چون پای ثابت مبارزات ما است.
تا فردا شادوپیروز و سرافرازباشید. به امید پیروزی ایران وایرانی.
انگشتانشون را به شکل V گرفتند