September 8, 2009

متن پیاده شده چهارشنبه ۱۸ روز شهریور ۱۳۸۸

سلام چهارشنبه 18 شهریور88 و9سپتامبر 2009
تمام بحث امروز را به راه پیمایی روزقدس اختصاص می دهیم
ابتدا این را بگویم که سوالات متعددی هست درباره این که حکومت ممکن است با روز قدس وحرکت مردم چه بکند.
یکی این است که حکومت ممکن است عطای این روز را به لقایش ببخشد ومراسم را به بهانه ای تعطیل کند. همان طور که گفتم ماهم متقابلا داریم بررسی می کنیم که اگراین طور شد آیا توی خیابان برویم یا نه؟ به احتمال زیاد می رویم و به تعطیل مراسم ازطرف حکومت توجه نکنیم. احتمال دومی که ایده آل حکومت هم هست این است که حکومت تلاش کند تا جمعیت برای این مراسم کم بیاید وحتی روزشنبه بین روزقدس روزعید فطررا تعطیل اعلام کند تا مردم با استفاده از سه روز تعطیلی به مسافرت بروند به امید این که درتظاهرات کم شرکت کنند. غافل ازآن که مردم درهرکجا ودرهرشهری باشند می توانند درراه پیمایی شرکت کنند. اما احتمال بیشترکه خیلی محتمل است این است که حکومت می خواهد وحشت ایجاد کند. کاری که دردوماه گذشته کرده و امیدواراست که با این کارمردم بترسند وبه خیابان ها نیایند. اگرجمعیت کم باشد با گرفتن تصویرهای ازراه دور، اون تعدادی را هم که آمده اند ازخودشان نشان دهند. حواسمان باشد که این حضور میلیونی واقیانوس وار ما است که هروقت آمده ایم، حکومت امکان جلوگیری و برخورد را نداشته است.

اما بیاییم به سراغ پیشنهاداتی که خود شما برای روزقدس مطرح کرده اید ومن آن ها را دسته بندی کرده وبا مشاورین درمیان گذاشته ام وخدمتتان ارائه می کنم. پیشنهادهایی ساده برای روز قدس:
1- شناختن مسیرراه پیمایی، مسیرهایی که حکومت اعلام می کند را بهتراست چند روز قبل ازراه پیمایی برویم وبشناسیم. چهارراه ها، ساختمان های بلند ونقاطی که برای کارهایمان احتیاج داریم.
2- بخشی ازحرکت ما استقرار درمکان های مناسب برای تهیه فیلم وعکس است ویا پایین ریختن اعلامیه وکاغذ سبزوچیزهای دیگر. فیلم و عکس بسیارمهم است چون اگرحکومت بخواهد با فیلم های خودش حرکت ما را مصادره کند، این فیلم وعکس ما است که به دنیا هم می رسد واورا رسوا می کند. دنیا هم منتظرحرکت روزقدس ملت ایران وفیلم وعکس های آن است.
3- جدا نشدن ازیکدیگر، حداقل بیست نفر واگربیشترهم باشد تا پنجاه نفربهتراست. زن ومرد، پیروجوان باید درکنارهم حرکت کنند. به خصوص جوان ها که با زنجیرکردن دست هایشان به یکدیگر، کاری که نسل ما درجریان انقلاب اسلامی هم می کرد، می توانند ازدیگران محافظت هم بکنند. نمونه خیلی خوب این کاررا بچه های کره جنوبی انجام داده اند. وقتی ما خواهروبرادروزن وشوهرودوست وآشنا باهم حرکت بکنیم، یک وجه تمایزی هم با طرفداران احتمالی حکومت خواهیم داشت. چون آن ها احتمالا خانواده ها وزن ومرد را جدا ازیکدیگرحرکت می دهند. اگرکسی هم ازجمع جدا بیفتد بلافاصله با ید کمک کنیم تا به جمع بپیوندد. گرگان درنده ممکن است دنبال افراد تنها بگردند تا شکارش بکنند.
4- آوردن اتومبیل ها، کسانی که اتومبیل دارند ونمی خواهند پیاده درتظاهرات گذشته برای ما بسیارمفید بوده است. چون حداقل خاصیتش این بوده که می توانسته ترافیک ایجاد کند ونگذارد که سرکوبگران جا به جا شوند. آوردن اتومبیل توسط آدم ها خودش یک حضورهم هست که با بوق زدن و وی V نشان دادن می توان به تظاهرکنندگان پیوست.ضمن آن که چون مقصد نهایی تمام مسیرهای راه پیمایی روزقدس محل نمازجمعه است وممکن است مسیرهای منتهی به نمازجمعه را ببندند، اتومبیل ها می توانند درمسیرهای دیگربرای تظاهرکنندگان تامین به وجود آورند و با این روش پخش بشویم درسطح شهروازتاکتیک تظاهرات پراکنده استفاده کنیم.
5- سرساعت آمدن، وقتی مثلا ساعت ده برای شروع راه پیمایی اعلام می شود، سعی کنیم سرساعت بیاییم. ممکن است کسانی حوصله نداشته باشند که تمام مسیررا راه پیمایی کنند وبه طرف مقصد نهایی بروند یا ابتدا بیایند ویک بررسی عمومی ازاوضاع بکنند. آن چه که مهم است این است که اگرخیلی دیربیاییم، آن ها که سروقت آمده اندبا مشکل مواجه می شوند وکاری نمی توانند بکنند تا دیگران هم بیایند. وقت نشناسی ما ایرانی ها ممکن است کاردستمان بدهد. مهم این است که سروقت ازمنزل بیرون بیاییم.
6- ندادن دستگیری، اگرپلیس یا نیروهای دیگربخواهند با کسی برخورد کنند روشی که قبلا هم تمرین کرده ایم موثراست. یعنی آن که دیگران به کمک آن فرد بروندوبا پلیس شروع به صحبت و برخورد کنند تا فرصتی پیدا شود وآن فرد فرارکند. معذلک اگرکسی دستگیرشد و به داخل ماشین های مخصوص برده شد، درکشورهای دیگرازروش مثلا خوابیدن جمع زیادی جلوی ماشین وجلوگیری ازحرکت آن استفاده کرده اند تا دستگیرشدگان را نجات دهند. تا آن جا که ممکن است باید ازدستگیری دادن جلوگیری کرد.
7- نکته آخر، داشتن علامت های جنبش مثل شال سبزیا دستبند سبزوامثالهم است. ازهمه واجب ترعکس شهدای جنبش است. فعالین می توانند این علامت ها را همراه داشته باشند ووقتی خطری نیست نشان دهند. اگرچه همان ویV نشان دادن هم کافیست ومنظورمارا برآورده می کند. صف ما را هم ازحکومتی ها جدا می کند. درکشورهای دیگرهم مساله نشان دادن عکس شهدا بسیارموثر بوده است.
تا فردا شاد وپیروز وموفق وسرافراز باشید.
به امیدپیروزی ایران وایرانی