September 10, 2009

متن پیاده شده روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۸۸

سلام پنج شنبه 19 شهریور 1388 برابربا 10 سپتامبر 2009
من چون درراه برگشتن ازنیویورک به واشنگتن هستم وترسیدم که دیرشود ونتوانم فیلم فردا را بفرستم، لذا دریکی ازاستراحت گاه های بین راه ایستاده ام وبا لپ تاپ حداکثر 5 دقیقه فیلم را ضبط می کنم وازامکان اینترنت درهمین استراحت گاه هم استفاده می کنم وفیلم را خدمتتان می فرستم. لذا اگرکیفیت بد است ویا مدت کوتاه است، به بزرگی خودتان ببخشید. مهم این است که بتوانم هرروز درخدمتتان باشم واین چهارکلمه گفتگورا با یکدیگربکنیم.

اول سوالی که کسی کرده بود پس ازصحبت من درصدای آمریکا که پرونده سپاه پاسداران دال برارتباطش با القاعده ودخالتش درواقعه یازده سپتامبررا مطرح کرده بودم، مبنی براین که شما که یکی از بنیان گزاران سپاه بوده ای آیا متاسف نیستی ازتشکیل سپاهی که امروزه چنین اعمالی می کند؟ باید بگویم که قطعا متاسفم. وقتی بی مسئولیتی وخودسری سپاه را می بینم که با سرنوشت یک کشورویک ملت این طوربازی می کند بسیارمتاثرمی شوم. بسیارحال بدی دارم، حال پدری که روزی فرزند ی را به دنیا آورده وآرزو داشته که این بچه درس بخواند و به حال مردم مفید باشد وبه جامعه خدمت کند. اما می بیند که این بچه یک لات بی سروپا ودزد وچاقوکش و آدم کش ومتجاوزشده، بلکه بدترازآن یک هیولا شده است. هیولایی که همه ازآن درعذابند. نه فقط عموم ملت که حتی فعالین صادق وخانواده های شهدای سپاه هم ناراحت وافسرده هستند. حتی ملت های دیگروکشورهای دیگرهم درعذابند. لذا دوچندان احساس وظیفه می کنم که درکنارشما با این اژدهای هفتاد سر مبارزه کنم تا انشاءالله آن را از راس قدرت پایین بکشیم وبتوانیم نظامی برسرکاربیاوریم که به قول آقای دکترسروش هم جامعه اخلاقی بنا کنیم وهم حکومتی فرا دینی داشته باشیم وبتوانیم ازشر این وضع موجود خلاص شویم.
نکته دیگرسوالاتی است که درایمیل ها ازنمازجمعه فردا به امامت آقای خامنه ای شده است. همان طورکه قبلا هم صحبت کرده ایم پشت سرآقای خامنه ای نمازخواندن ندارد. ایشان که ازجنایت وتجاوز وآدم کشی چیزی فروگذارنکرده است، چگونه می شود درنمازش حاضر شد. به خصوص نرفتن ما این خاصیت را دارد که نشان می دهد که این ها حتی نمی توانندچند ده هزارنفرراجمع کنند که اقلا خودشان روحیه بگیرند. وقتی ما درروزقدس میلیونی به خیابان ها می رویم معلوم می شود که چگونه یک اقلیت ناچیز می خواهد به یک اکثریت حکومت کند.
مطلب آخری این است که دستورالعمل خوبی برای استفاده ازظرفیت های کامپیوتری خارج از کشورفراهم شده است که انشاءالله دربرنامه فرداخدمتتان عرض خواهم کرد.
همین جا این برنامه کنارجاده ای را ختم کنم.
به امید پیروزی ایران وایرانی