October 18, 2009

متن پیاده شده روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۸

سلام، یکشنبه 26 مهرماه 88 ، 18 اکتبر 2009
پنج موضوع
1-یکی ازدوستان گفته تعداد موضوعات را می گویید ولی به تمام آن ها نمی رسید. عذرخواهی می کنم واین ازبی هنری من است. سعی می کنم درستش کنم. وقت راهم نمی توانم اضافه کنم چون روی یوتیوب بیش ازده دقیقه باید فیلم را دوقسمت کنم.
2-دیروز کمیته مادران داغدارحسب معمول شنبه ها، درپارک لاله تهران اجتماع داشتند. عده ای ازمردم ازجمله هنرمندان هم می خواستندبه آن ها بپیوندند که عده ای لباس شخصی مانع ازپیوستن مردم شدند وایجاد ارعاب کردند. ضمنا لباس شخصی ها کادرسپاه هستند چه واحد بسیج یا اطلاعات آن وحتی نیروی انتظامی هم تحت نفوذ سپاه است واین بخش سپاه زیرفرماندهی یک عده رانت خواررودرروی مردم است که این باربه سراغ مادران داغداررفته اند. بهترین کمک به مادران داغدارگشودن جبهه های جدید درمقابل کودتاچیان است که این کارسرکوبگرا ن را فرسوده هم می کند.

3-آقای نوری همدانی اظهارنظری درمورد سرکوب ودرجهت کودتا چی ها کرده وبا سرکوبگران هم نوایی کرده بود. آقای کروبی جواب بسیارخوبی داده وتوصیه می کنم بخوانید. ایشان ازموضع یک روحانی گوش آقای نوری همدانی را گرفته واخطاری جدی به تمام روحانیونی داده که بخواهند به ظلم کمک کنند. هرروحانی که بخواهد ازکودتا چی ها طرفداری وازظلم پشتیبانی نماید ازعدالت خارج می شود.
4-یکی ازدوستان کرمانشاه عکس هایی ازغارقوری قلعه فرستاده است که نشان می دهد که مردم روی صندلی های این غارهم شعارهای جنبش سبزرانوشته اند ازجمله "نه شرقی نه غربی دولت سبزملی" درتهران هم ازصندلی های پارک ها استفاده برای شعارنویسی شده است.
5-سوال شده که اگر13 آبان خدای نکرده مردم نتوانستند کارشان راترک کنند ویا حکومت جلوگیری کرد وجمعیت کم باشد چه می شود؟ اولا این که درروز13 آبان همگی باید به هم سفارش کنیم که کارها را تعطیل کنیم وبه این حرکت بپیوندیم. ثانیا اگربه هردلیلی جمعیت کم باشد البته این مشکل پیش می آید که هم کودتاچی ها پررو می شوند وهم دنیا هم که نظاره می کند ممکن است به نتایج غلط برسد.
تا فردا شاد وپیروزوموفق وسرافراز باشید.
به امید پیروزی ایران وایرانی