October 18, 2009

متن پیاده شده روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۸

سلام، دوشنبه 27 مهرماه 88 ، 19 اکتبر
شش موضوع
1-سایت بازتاب نزدیک به آقای محسن رضایی فرمانده سابق سپاه نوشته که بچه های قدیمی سپاه وبیشتربچه های جبهه وجنگ را درکارهای کلیدی نمی گذارند وآن ها رابا پرداخت های حتی بیشتر، بازنشسته می کنند ودرواقع جمعی کودتاچی وآدم کش، سپاه راتصفیه می کنند. اختلاف درحکومت ازامنیتی ها هم عبورکرده وبه کراصلی کودتا یعنی سپاه رسیده است.
2-انفجاردربلوچستان که گروه جندالله مسئولیت آن را پذیرفته است. کارتروریستی با هرعقیده وبه هردلیلی محکوم است. این کارها می تواند معلول سرکوب ها وظلم ها به اقلیت های دینی وقومی ما باشد. ضمنا شایعاتی هم مطرح شده که این عملیات ممکن است با تصفیه های درون سپاه هم مرتبط باشد.


3-سوالاتی درمورد نمایشگاه مطبوعات وحضورسبزها مطرح شده بود. پاسخ قطعا مثبت است. اصل کلی این است که هرجایی که بتوانیم حضورداشته باشیم وعلامت ها وشعارهای جنبش رامطرح کنیم باحفظ مسائل امنیتی حتما شرکت می کنیم. عکس وفیلم ازفعالیت ها هم فراموش نشود.
4-دیدار آقای موسوی وخانواده آقای امین زاده که درآن تاکید ایشان برحق مردم ومطالبات آن ها است. این نکته هم جالب است که ایشان مطرح کرده کسانی که بانیان حرکت اعتراضی وتسخیرسفارت آمریکا بوده اند مثل آقای میردامادی درزندان هستند وحکومت درهمان حال این روزرا بزرگ داشت می گیرد. این روزمبارزه با استکبارچه داخلی وچه خارجی است.
5-طرح آقای عسگراولادی برای وفاق وحل مشکل سیاسی است که به آقای خامنه ای داده اند ودنبال راه حل می گردند. کف خواسته ملت این است که دولت کودتایی اجنبی ساخته بی قید وشرط باید کناربرود ودرحضورآن راه حلی متصورنیست.
6-وقتی ازحکومتی مشروعیت زدایی می شود مردم هیچ حرفی را ازحکومت باورنمی کنند. حتی زلزله ای که درتهران آمده شایعات انفجارمطرح شده است. جالب که مرکززلزله شناسی آمریکا هم زلزله ای را در ایران ثبت نکرده واین موضوع هم برابهام افزوده است
تا فردا شاد وپیروز وموفق وسرافرازباشید. به امیدپیروزی ایران وایرانی