November 8, 2009

متن پیاده شده روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸

سلام دو شنبه 18 آبان 1388 و 9 نوامبر 2009 میلادی
راجع به چهار موضوع امروزصحبت میکنیم
فیلم آقای کروبی
آقای کروبی فیلمی را روی یوتیوب قرار داده اند در پنج دقیقه که هم شرح مختصری از 13 آبا ن و برخوردهایی که شده داده اند و هم دست تاکیدی گذاشته اند برروی سیاست دوگانه حکومت که از یک سو با آمریکا مشغول صحبت و نرد عشق باختن است و از سوی دیگر مردم را به همین بهانه سرکوب می کند و تهمت می زند و زندان می کند.به نظرم بحث آقای کروبی به لحاظ سیاسی بحث بسیارمهمی است و دوگانگی و ریاکاری حکومت رانشان میدهد که توصیه ام این است که هرکدام که می توانید این پیام آقای کروبی را نگاه بکنید و گوش بکنید
خرید مخابرات توسط سپاه

سپاه پاسداران معامله 1600میلیارد تومان برای 20 درصد سهام شرکت مخابرات را که خریده -اکثریت سهام مخابرات را خریده-امروز تسلیم بورس کرده است که اگر شورای بورس بپذیرد شرکت مخابرات ایران به تملک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درمی آید. این عدد که عدد بزرگی هم هست به نظرمی رسدکه درواقع از جیب دیگر دولت پرداخت می شود.
آنچنانکه قبلا گفته اند سپاه پول گرفته و از این طرف داده وتله کام ایران و در واقع شرکت مخابرات ایران را تصرف می کند.اگراین معامله قطعی بشود آنوقت ازآن به بعد یک وظیفه پیش روی همه ماقرار میگیرد.در این صورت مخابرات یران در سراسر ایران هرجاکه هست می شود نماینده سازمان سرکوبگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.لذا فرصت خوبی است که باروشهایی که بعدا راجع به آنها بحث خواهیم کرد آن را باید فلج سازی کنیم ونشان بدهیم که یک سازمان نظامی و امنیتی نمی تواند و نباید که مهم ترین سازمان مخابراتی کشور را بخرد آنهم با پول خود دولت وبعد با پولی که به دست می آورد مزدور استخدام کند ومردم رادرخیابان بزندودستگیر کند و شکنجه کند وبکشد.
این بی بندو باری مالی یک بعد دیگر هم داشت و آنهم این است که مجلس هم تصویب کرد که دولت بتواند ازحذف یارانه ها پول زیادی را که به دست می آورد هرجور بخواهد خرج کند.راجع به این فساد گسترده و سازمان یافته مالی در کشور که شاید در نوع خودش بی بندو بارترین و نادر ترین در دنیاباشد بازهم بعدا صحبت خواهیم کرد چرا که به نظرمن اصلی ترین انگیزه ای است که به خاطر آن کودتاچیان کودتا کردند وآدم می کشند تجاوز می کنند شکنجه می کنند و زندان می کنند .برای اینکه بتوانند به این حیف و میلی که در اقصی نقاط کشور می کنند ادامه بدهند و کسی هم از کارشان سردر نیاورد

صفارهرندی در دانشگاه گیلان
آقای صفارهرندی به دانشگاه گیلان رفته وبچه های دانشگاه گیلان حقش را کف دستش گذاشته اند آنچنان که قبلا در دانشگاه تهران و خواجه نصیرو علم و صنعت هم اینکار را کرده بودند و فکرمیکنم درادامه این مسیر نه فقط به آقای صفار هرندی بلکه به هرکسی که با کودتاچیان همکاری کند باید نشان داد که جایی در میان مردم ندارند و بخصوص به محیط آموزشی نمی توانند پا بگذارند.آنچنانکه بچه های دانشگاه تهران همان روز اول مهر برخوردی با آقای حداد عادل کردند که ایشان ناچارشد کلاسهایش را دیگر در دانشگاه تشکیل ندهد و در بنیاد دایره المعارف یواشکی کلاس بگذارد و دانشجویانش آنجا بروند.باید استادها و کسانی که پا به دانشگاه می گذارند و مدافع آدم کشها و کودتاچیان هستند بدانند که جایی در دانشگاه ندا رند

بررسی زمان مناسب برای آکسیون نهایی
نکته اخرادامه بحث دیروز راجع به آن سوال اساسی است که آیا امکان این را داریم که مثلا در تاسوعا و عاشورا بریم سراغ آکسیون نهایی و در خیابان بمانیم؟
بابت آن صحبت کردیم که این معادله 2سرداردکه یک سرآن جنبش سبز است و اگر چه جنبش سبز الان آن طفل تازه به دنیا آمده نیست که این خطر باشد که با یک هجوم ویک سرکوب از بین برود بلکه حداقل نوجوانی شده که به این راحتی قابل سرکوب نیست ولی توضیح دادیم که چطور باید رشد کیفی رشد جغرافیایی کند و در میان طبقات مردم و گروههای مختلف رشد کند تا تبدیل به یک جوان نیرومند و عضلانی بشود که بتواند ازخودش دفاع کند و بتواند با سرکوب ها و تهدید هایی که می شود مقابله کند
واما این بحث سوی دیگری دارد وآن وقتی است که ازحکومتی بخواهیم مشروعیت زدایی کنیم ایجاد اختلاف بکنیم و فرسایش اش بدهیم و بعد فلج سازی اش بکنیم .صحبت کردیم که در هسته سخت حکومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرارگرفته بنابراین هر سه هدف ما باید به سپاه به عنوان اصلی ترین جای برخوردها متوجه و معطوف باشد.برای اینکه یک سازمان نظامی امنیتی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وقتی به عرصه قدرت و سیاست پامی گذارد به دلیل اینکه احساس ناامنی میکند با اهدافی که فرماندهانش دارند اجباراً دست دراز میکند ارگانهای مختلف را می گیردو تصفیه می کند .
آنچنانکه قبلا درنیروی انتظامی وپلیس این کارراکرده و کسانی از سپاه را در فرماندهی سپاه گذاشته و داخلش را هم با"طرح تحول" تصفیه می کند.سروزارت اطلاعات هم همین بلا را آورده وهمین برخورد را داشته .همین کار را با دولت از 4 سال پیش کرده و مواضع کلیدی از دولت راگرفته با دستگاه تبلیغاتی و اقتصادی . به این ترتیب سازمانی مثل سپاه برای اینکه احساس امنیت کند دست دراز می کند دراقصی نقاط کشوروآنجاها سعی می کند که تصفیه کند و دراختیارخودش بگیرد
این کار اخیرا به شورای امنیت کشورو بیت رهبری هم کشیده شده تا حدی که عروس آقای خامنه ای (همسر مسعود) هم قهر کرده و رفته. این کشمکشها که سرمنشا ان از نیروی سپاه می آید سپاه را در معرض تهدید قرار میدهد واین مطلبی است که لاجرم به سرش می آید.
دومشکل پیدا میکند: از یک طرف وقتی سازمانهای مختلف را میگیرد مدیریت گسترده ای به وجود می اید که از سدسازی وکشتی سازی و تراکتور سازی و مخابرات درونش هست تا قاچاق مواد مخدر.از زندان و شکنجه و اطلاعا ت و سرکوب هست تا سیاست خارجی و نظامی گری وامثالهم. یک چنین سازمانی طبیعی است که حلقه های ضعیفی پیدا می کند ودر هر بخش توان مدیریتی کمی خواهد داشت که آن را آسیب پذیرمی کند.ما باید آن حلقه های ضعیف تررابشناسیم و بتوانیم به آنها حمله کنیم .
نکته دوم این که وقتی سازمانی اینگونه می شود فکر میکند اگر دستگاهی را بگیرد تصفیه کندودر کنترل خودش در بیاورد احساس امنیت خواهد کرد.غافل از اینکه تعدادی دشمن جدید برایش خلق می شود و در یک کشور به این روش نمی تواند تا به پایین همه را عوض کند.دائما به نظرش میرسد که در هرسازمانی دشمنهای جدید برایش به وجود می آید بنابراین هیچ گاه احساس امنیت نخواهد کرد واین درست
نکته دومی است که ماباید در مبارزات خودمان باسپاه دردستور کارمان قرار دهیم .نکته جالب این است که الان این روش سپاه حتی به داخل خودش هم رسیده یعنی کودتاچی هایی مثل طائب ونقدی وعزیزجعفری و دیگران حتی از داخل سپاه هم احساس امنیت نمی کنند.به همین دلیل بچه های قدیمی ترو باسابقه و محترم را دارند با پرداخت حتی تا دو برابر بازنشسته میکنند شاید که در داخل خودشان احساس امنیت ایجا د کنند.غافل از اینکه همان دو مشکلی که گفتم پیش می آید یعنی هم جایگزینی مدیریتی آنهاسخت است هم دشمنان جدید برایشان خلق می شود.
با این بحث کلی و نگرش کلان روی سازمانی به نام سپاه برویم ببینیم که این سه بخش مشروعیت زدایی ایجاد اختلاف وفرسایش و فلج سازی به چه معنی است و چه کارهایی رامی توانیم انجام بدهیم .اگر مجموع این کارهای ما به یک حدی ازتناسب با قدرتی که جنبش دارد برسد بطوریکه در سپاه آن بخش کودتا چی را که قدرت را قبضه کرده و رودرروی مردم ایستاده متلاشی کند و بخشهای مردمی را وادارکند علیه اینها حرکت کند و یااینکه این قدر ضعیفش کند که نتواند مردم را سرکوب کند.آنوقت زمانی است که می شود به آکسیون نهایی فکر کرد.اما ذیل هرکدام از این سه سرفصل روزبعد بازهم صحبت م یکنم تا بحث هایی را که قبلا هم داشتیم به این ترتیب تکمیل کنیم .
تا فردا شادو پیروز و موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران وایرانی