November 16, 2009

متن پیاده شده روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۸

سلام. دوشنبه 25 آبان 1388 – 16 نوامبر2009 میلادی
به دلیل مشکل فنی که داریم ناچارم در پنج دقیقه بحث امروزرا انجام بدهم و به همین دلیل به سرعت به شش موضوعی که دردستورداریم می پردازم.

دفن دکتررامین پوراندرجانی
دفن" دکتررامین پوراندرجانی" و ندادن اجازه برای کالبد شکافی او و اطلاعاتی که مطرح شده که به او فشار می آورده اند که برای محسن روح الامینی و دیگران علت مرگ را مننژیت بنویسد واعتراضاتی که داشته و سایرمواردی که مطرح شده این شایعه را بازهم تقویت میکند که برای پوشاندن جنایاتی که در کهریزک اتفاق افتاده این دکتر جوان را ممکن است کشته باشند.
شایعه تعطیلی دانشگاهها

شایعاتی مبنی برتعطیلی یک هفته ای دانشگاهها مطرح شده درهفته 16 آذر که باید بگویم این ممکن است جنگ روانی حکومت باشد که ما را دربرنامه ریزی که برای 16 آذرداریم کمی شل بکند.به هرحال همانطور که من قبلا صحبت کردم در16 آذرماه قراربراین است که درهمه دانشگاههای آزاد ودولتی درسطح کشوردرآن هفته مراسم باشد
باحضور شخصیتهای جنبش که به دانشگاههای مختلف خواهند رفت. دعوت ازمردم که پیاده و یا حتی سواره به اطراف دانشگاههای منطقه خودشان بروند وبه حفاظت از دانشجوها کمک کنند وهمچنین دعوت ازدبیرستانها برای پیوستن به دانشجوها درسراسرکشورو برنامه ریزی های دیگرکه به تدریج دارد انجام می شود و بحث هایش هم در سایتهای مختلف مطرح می شود و جلو می آید.
باید حواسمان باشد که ممکن است بدل حکومت یا پخش شایعه تعطیلی دانشگاهها باشد یا بعد ازآن واقعا این یک هفته را تعطیل بکنند.اما این را باید بداند حکومت که به فرض 16 آذراین کار را بکند در دهه محرم وتاسوعا وعاشورا میخواهد با حرکت مردم چکار بکند؟

اعتراض دانشجویان دانشگاه نجف آباد
3000نفرازدانشجویان دانشگاه نجف آباد تظاهرات واعتراض داشته اند نسبت به جداسازی سرویس های دخترها و پسرها.این یک حرکت وخواست صنفی است که نشان می دهد که چه پتانسیلی دربین دانشجو ها هست که تعداد زیادی دانشجومی توانند بسیج بشوند.

اعتصاب کارگران
اعتصاب کارگران جهاد نفت سنندج وتجمع کارگران کنف کاررشت و صنایع اراک نشان می دهد که پتانسیل جنبش کارگری چگونه می تواند توسط جنبش سبز استفاده بشود

اعتراف صدا وسیما به افزایش بینندگان تلویزیون های ماهواره ای
معاون سازما ن صدا وسیما دوروزپیش اعتراف کرده به این که ازبعد ازانتخابات بینندگان تلوزیونهای ماهواره ای 2برابرسابق شده اند.این اثبات آن حرفی است که وقتی ازیک حکومت مشروعیت زدایی می شود چگونه دستگاههای تبلیغی رسمی اش هم ازمشروعیت و اعتبار ساقط می شوند ومردم در صدد کسب خبرازمنابع جدید برمی آیند.به هر حال این روند مشروعیت زدایی بسیاربه همه زمینه ها کمک می کند بخصوص درزمینه جنگ تبلیغاتی که حکومت می کند.
وبه نظرم تحریمی که مردم ازکل صداوسیما وتبلیغاتی که درآن
می شود به عمل می آورند هم عامل موثری است که بیش ازپیش این ابزارتبلیغاتی کودتاچیها را ازدستشان می گیرد.

محصولی وزیر رفاه دولت کودتا
دولت کودتا 3 وزیری که کم داشت و برای آنها رای اعتماد گرفت وزرای رفاه و آموزش وپرورش و نیرو بود که بازدربین آنها آقای صادق محصولی به عنوان وزیررفاه دیده می شود.جالبه ایشون که فقط 400میلیارد تومان پول از بانکها گرفته با توصیه و رانت خواری و پس نداده -غیراز ثروتهایی که قبلا داشته- به راحتی دردولت کودتا یی وزیر می شود واثبات این حرف است که چگونه یک عده رانت خوار پشت این کودتا نشسته اند و به جان مردم افتاده اند.
تا فردا شاد و پیروز وسرافرازوموفق باشید.
به امید پیروزی ایران وایرانی