November 22, 2009

متن پیاده شده روز دوشنبه ۲ آذر ۱۳۸۸

سلام
دوشنبه 2 آذر 1388 – 23نوامبر 2009 میلادی
امروزدر مورد 5 موضوع صحبت میکنیم.

تظاهرات در دانشگاههای مختلف کشور
تظاهرات دانشجویی دردانشگاههای صنعتی شاهرود، دانشکده فنی دانشگاه تهران ودانشگاه آزاد تهران واحد تهران جنوب که گاهی خواسته های صنفی درآنها مطرح شده وگاهی شعارهای جنبش سبز داده شده. اعتراض به برخوردبا دانشجویان دیگر و دستگیری واحضار آنها به کمیته های انضباطی مسائلی بوده که دراین تظاهرات مطرح شده وبازهم به نظرمن این حرکتهای دانشجویی مقدمه ای است برای برگزاری روزدانشجوکه امسال قرار است همزمان درتمام دانشگاههای کشور در بعدازظهر16 آذر برگزار بشود.

جو امنیتی در مراسم سالگرد فروهرها

مراسم سالگرد فروهرها که درخیابان هدایت تهرا ن درمنزل" داریوش وپروانه فروهر"توسط دخترشان پرستو فروهرقرار بود برگزار شود با حضور سنگین نیروهای انتظامی و امنیتی همراه بود و در واقع تمام آن منطقه تا پل چوبی وآنجاها تبدیل به یک منطقه نظامی شده بود که مبادا چهار نفربه منزل این دو شهید جنبش ملی ما بروند و به خانواده شان تسلیت بگویند. به نظرمن چنین برخوردی حاکی از ضعف و ترس حکومتی است که بعد از 11 سال هنوزازاسم ویاد این دوشهید می ترسد.

صحبتهای آقای زاکانی در دانشگاه امام صادق
آقای زاکانی از شرکای کودتا که درواقع باید گفت که از کاردستی های آقای مجتبی خامنه ای است دردانشگاه امام صادق صحبتهایی کرده که بحث های مفصلی دارد و به کارما نمی اید.ولی من سه نکته از لابلای حرفهای ایشون – به دلیل این که خیلی به حرفهای ستاد کودتا چی ها نزدیک است – می توانم استخراج کنم.
نکته اول اینکه آقایون کودتا چی ها سعی می کنند که اخبار بخصوص اخبار حرکتهای میلیونی مردم را از آقای خامنه ای پنهان کنند وآقای خامنه ای روحیه شنیدن این اخباررا ندارد. حتی اگر به دروغ به او بگویند که روز قدس 50-50 مردم مخالف و موافق به خیابان آمده بودند، حال آقای خامنه ای بد می شود.به همین دلیل تا جایی که بتوانند ازاو پنهان می کنند واورا درجریان قرارنمی دهند که در خیابانها چه می گذرد و اینکه اکثریت مردم چطورعلیه آقای خامنه ای هستند وچطورمرگ برخامنه ای روی درو دیوار و کوچه واسکناس می گویند ومی نویسند. نمی دانم که تا چه حد موفق هستند ولی این نکته ای بود که ازحرفهای اقای زاکانی می شد فهمید وبه نظرمی آید که آقای خامنه ای را باید با داربست نگهش دارند تا این جنایتها را به دستورخود او انجام بدهند و مدام مطمئنش بکننند که گویی موفق به سرکوب شده اند.
نکته دوم اینکه کاملا ازصحبتهای ایشون معلوم است که با آقای رحیم مشایی وآقای رحیمی، دو تن از نزدیکان آقای احمدی نژاد اختلاف دارد. حمله کرده و آن اختلافی که ستاد کودتا چیها با دولت پیدا کرده اند حاکی از عمیق تر شدنش است.
نکته جالب اینکه به سعید مرتضوی دادستان قبلی تهران به شدت حمله کرده و در واقع دارند سعی می کنند که بگویند مقصراصلی داستان کهریزک سعید مرتضوی بوده. به نظرمن این حرفهای آقای زاکانی به این شایعه که سعید مرتضوی دستگیر شده ودربند 209 اوین حتی دیده شده دامن زده و آن را تقویت می کند.باید ببینم که آقای مرتضوی جواب آقای زاکانی را می دهد یا نه. واگرجواب ندهد آنوقت باید بیشتراین شایعه را قبول کرد که مرتضوی رو می خواهند دستگیر کنند. سرنوشتی که در انتظار همه کسانی است که برای کودتا چی ها آدم می کشند مزدوری می کنندهمه قضاتی که به ناحق خون می ریزند، به ناحق مردم را دستگیرمی کنند به ناحق پرونده درست می کنند وتهمت می زنند.این سرنوشت انتهایی همه شان است که یک روز که تاریخ مصرفشان تمام بشود، مثل یک دستمال چرک دورشان می اندازند واگرهم بتوانند کاسه کوزه ها رو سرشان می شکانند وانها را محکوم می کنند.

مقاله نیویورک تایمزدرباره ایت الله منتظری
روزنامه معتبر نیویورک تایمزدرآمریکا یک مقاله مفصل درموردآیت الله منتظری نوشته و درآن به درستی توضیح داده که آقای منتظری رهبر مذهبی است که به لحاظ درجه علمی دربالاترین رتبه ها قراردارد وامثال آقای خامنه ای شاگرد اوهم نمی شوند و نقل قول هایی ازآقای منتظری انتخاب کرده وآورده که چگونه آیت الله منتظری اسلامیت حکومت آقا ی خامنه ای را زیرسوال برده.

زمان مناسب برای آکسیون نهایی
بحث پنجم واصلی ما بحثی است که در2 قسمت امروز و فردا مطرح می کنم و پیشاپیش هم عذرخواهی می کنم .برای این که بعضی ها ازمن خواسته اند که تا زمان 16 آذروحتی بعد ازآن من 2 یا 3 بار دیگراین بحث را تکرار کنم چون برآوردها نشان می دهد بحثهایی که درگفتارروزانه می کنیم گاهی به بعضی جاها دیرتر می رسد.
این بحث براساس این سوال بنا شده که در این 5ماه که از عمر جنبش گذشته ما چکار کرده ایم؟ ارزیابی 5 ماهه مان چی است ؟چقدرمثبت بودیم ؟وچقدر منفی بودیم؟ ومثلا اگر 16 آذر قرار است که یک تظاهرات پراکنده در سطح کشور داشته باشیم، این چه تاثیری دارد؟ قدم بعدی اش چگونه است و چطوری کودتاچی ها پایین می آیند؟ من برای این که این بحث را دنبال کنم روی این پاورپوینت باید خدمت شما نشون بدم وبرگردم بحثی را که قبلا می کردیم مرور کنیم
.یادتان هست که همواره می گفتیم که هدف مرحله ای ما پایین آوردن دولت کودتا است و این هدف را به سه هدف دیگر شکاندیم:1—هدف مشروعیت زدایی ازدولت کودتا و ازحکومتی که از دولت کودتا پشتیبانی می کند 2—فرسایش یافتن وایجاد شکاف دردولت کودتا 3—فلج سازی دولت کودتا
اگربه هرسه این سه زیرهدف یا هدف کوچکتربه اندازه کافی دسترسی پیدا بشود آنوقت امکان پایین آوردن دولت کودتا دردسترس قرارمیگیرد.وبحث کردیم که در"کر" اصلی قدرت دولت کودتا، سپاه قرار گرفته آن بخشی از سپاه که مواضع کلیدی دستش است و مردم را می کشد وامکان امنیتی،پولی،نظامی وسرکوب دستش است هدف اصلی مقابله ما است . بنابراین هرسه این اهداف باید روی سپاه متمرکز شود. سپاهی که مستقیما زیر نظر شخص آیت الله خامنه ای و ستاد کودتا کارمی کند. ما می توانیم کنشهای سیاسی وآکسیونهایی که تا آلان کرده ایم را درسه بخش دسته بندی کنیم. دسته اول: آکسیونهایی بوده که همبستگی و مقاومت عمومی را تقویت می کرده مثل الله اکبری که شب می گوییم یا تحریم عمومی که می کنیم یا تظاهرات میلیونی که به خیابان می آییم. با این قبیل کارها همبستگی و مقاومت عمومی را تقویت می کنیم . دسته دوم:آن آکسیونهایی بوده که کودتا چی ها را فرسایش داده ایم مثل وقتی که به آنهاتحمیل هزینه امنیتی می کنیم. تظاهرات پراکنده همیشه بحث کردیم که بهترین نوع کاری است که منجر به فرسایش کودتاچیها می شود. به همین دلیل است که می بنید کودتا چی ها دائما اصراردارند که بگویند تموم شده مثل همین آقای زاکانی که صحبت کرده که موفق شدیم ،همه را سرکوب کردیم و چیزی باقی نمانده. چون ما میدانیم که کودتا چیها یک حرکت دراین شطرنج بیشتربلد نیستند آن هم سرکوب خشونت، دستگیری وایجاد ارعاب وقتی که ما این کاررا دائمی انجام بدهیم به نوعی انها دردام جنبش سبزافتاده اند.
من بخش سوم به معنی فلج سازی را می گذارم برای فردا. همینطور بحث گسل های اجتماعی که جنبش ازاین سوانجام داده.
تا فردا شاد پیروز وسرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی