December 14, 2009

متن پیاده شده روز دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۸

سلام
دوشنبه 23 آذر 1388 – 14 دسامبر 2009 میلادی

در مورد پنج موضوع صحبت می کنیم
صحبت های آقای خامنه ای
صحبت های دیروز آقای خامنه ای باید گفت صحبتهایی از سر استیصال بود.به دنبال جوسازی وبهانه گیریهایی که بر سرعکس آقای خمینی کردند، جلساتی دربیت آقای خامنه ای بوده و دودستگی ای درکودتاچی ها هست که حاصلش این صحبت های آقای خامنه ای بود. من می توانم روی سه محوربه عنوان حاصل صحبت های ایشان دست بگذارم.
محوراول این است که لحن آقای خامنه ای دراین صحبتها لحن فرمانده یک قشون شکست خورده است که می خواهد لشکر پشت سرش را جمع بکند و نوع حرف زدنش این است که می خواهد به کسانی که پشت سرش هستند امید بدهد که بالاخره این موضوع حل می شود وما پیروز می شویم و نگران نباشید ومسئله رامی شود حل کرد

به نظرمن این نشان دهنده ترس ایشان است از شکافی که در ارتش ودرسپاه ایجاد شده و درطرفدارانی که یک موقع به اسم بسیجی یا طرفداران ولایت می توانستند به خیابانها و دانشگاهها بیاورند. چند ده هزارنفر،گاهی چند صدهزارنفر والان به چند هزار نفرهم نمی رسند. کما اینکه درهمین بهانه گیری ها برای عکس آقای خمینی یک تعدادی مزدور توانستند ببرند.امثال آقای حسینیان یا شجونی و آدمهای بدنام اینگونه را فقط توانستند بیاورند ازشون دفاع بکنند. بنابراین محور اول با توجه به لحن آقای خامنه ای باید گفت که استیصال کسی است که بیشتر می خواهد به لشکر پشت سرش را جمع بکندو به آنها امید بدهد.
محور دوم به نظرمن کاملا تهدید کردن است به دنبال تهدیداتی که امثال احمدی مقدم ومحسنی اژه ای و دیگران کرده اند.حالا دیگر خود آقای خامنه ای را هم آورده اند به تهدید کردن بلکه مثل عنکبوتی که وقتی حشره ای رو به دام می اندازد به آن سم تزریق می کند و فلجش می کند باایجاد ترس، رعب، وحشت، تهدید بلکه بتوانند مردم را بترسانند که در دهه محرم و تاسوعا-عاشورا پایشان را درخیابان نگذارند. برای اینکه هرقدرمحاسبه می کنند می بینند وقتی مردم از شب اول محرم روی پشت بامها الله اکبر بگویند، در 50 هزارهیئت پراکنده درکشوروقتی بروند شرکت بکنند وشعارهای جنبش را بدهند، یاحسین میرحسین بگویند ،ابوالفضل علمدارکروبی رونگه دار،
یزید کارش تمومه خامنه ای یزیده، سر بدهند دراین هیئت ها و شعارهای دیگر جنبش سبز را بگویند می دانند که هیچ راه حلی برای جلوگیری ازمردم ندارند ونمی توانند به هیئتهای عزارداری حمله کنند.حداکثرکاری که می توانند بکنند این است که هیئت ها را تهدید کنند که حتی به خیابان نیایید و دسته راه نیندازید. وقتی روز تاسوعا عاشورا هم برسد و فرض کنید که همه تهران بیایند درمحورمیدان امام حسین - میدان آزادی حرکت بکنند می دانند که امکان حمله به مردم را با گازاشک آور پلیس باتوم واین روشهای سرکوب ندارند. بخصوص اینکه بچه ها الان مطرح می کنند که با یک پرینترساده روی کاغذهای سبزمی توانند یاحسین بنویسند وازساده ترین پرچمهای کاغذی تا پرچمهای پارچه ای سبز یا حسین درست بکنند وهرجای شهر که دستشان باشد و سردر خانه ای یا مغازه ای یا جایی بگذارند نشانه ای از جنبش سبز وحسینی بودن پشتیبانی ازجنبش سبزاست.بنابراین به نظرمن نکته دوم حرفهای آقای خامنه ای این است که امید دارد اگربه دنبال کارگزاران آدم کشی که مردم را تهدید کرده اند خودش هم تهدید بکند شاید موثرواقع بشود ومردم بترسند. درحالیکه دیده در 16آذربعد ازتهدیدات 13 آذرمردم نترسیدند و بخصوص در تمام دانشگاهها وقتی همزمان حرکت کردند امکان برخورد دیگربرایشان نبود.
نکته سوم: امثال آقای کروبی موسوی خاتمی هاشمی رفسنجانی را تهدید کرده است. درحالی که آقای خامنه ای خودش هم خوب می داند که این چهره های شاخص جنبش سبز یا آدمی مثل آقای رفسنجانی - که دائما سعی کرده که راه حل های بینابین بین جنبش سبز وحکومت ارائه بکند- مدعی اصلی آقای خامنه ای نیستند. این ها فقط به قولی که به مردم داده اند تا الان مردانه ایستاده اند ومی گویند که ما رایتان را پس می گیریم. مدعی اصلی آقای خامنه ای مردم هستند. مردم هستند که درخیابانها هرچقدراقای خامنه ای بیشتر به دولت آقای احمدی نژاد می چسبد وهرچقدربیشتر اصرارمی کند ازکودتا پشتیبانی کند بیشتر با او مقابله می کنند. هرچقدر بیشتر ظلم وکشتارمی کند مردم را قوی ترو یکپارچه ترو محکم تررویاروی خودش می بیند. بنابراین با وجود تهدید اتمام حجت وار( همان طورکه حتی این چندروزه هم شایع کرده اندکه آقای موسوی کروبی خاتمی را ممکن است دستگیر بکند واینکه خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته سمت آقای رفسنجانی را بکنند حجت الاسلام)خودایشان باید بهتر بداند که مدعی اصلی مردمند. اتفاقادرآستانه محرم انگیزه بیشتری به مردم می دهد که خیلی راحتتراورا یزید بدانند ورهبران جنبش سبز را امام حسین و یارانش بدانند که مظلوم واقع شده اند.
بنا براین فکرمی کنم که این محورتهدید هم بخش دیگری از صحبتهای ایشان است و باید گفت که اگرهم دست به چنین کاری بزنند و چهره های شاخص جنبش سبز را دستگیر بکنند فقط و فقط انگیزه مردم را در دهه محرم بالا خواهند برد.

ادامه تظاهرات و راهپیمایی دردانشگاهها
به دنبال وحشی گری که در 16 آذر انجام شد و به دنبال استخدام پاره ای اراذل و اوباش برای حمله به دانشجویان - که کاملا یاد آوربعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 و 16 آذر آن سال وحمله گارد به دانشجوها بود- دانشگاهها یکپارچه اعتراض شدند. روزگذشته دردانشگاه تهران مجددا راهپیمایی کردند و خواهان استعفای فرهاد رهبر رئیس دانشگاه شدند. دردانشگاه خواجه نصیر هم به همین مضمون. دردانشگاه صنعتی شریف هم اعتراضات ادامه دارد. دردانشگاه شهید بهشتی دانشجویان به مقابله برخواسته اند با 200مزدوری که آورده بودند و به بهانه عکس آقای خمینی شعارمیدادند وکار به درگیری کشیده دانشجوها با مضامین خودشان شعارداده اند که که اگردانشجو هستید کارت دانشجویی تون کو؟ امروز هم در دانشگاه تهران گردهم آیی مهم اساتید ودانشجویان با هم هست با عنوان: "به لحظه لحظه این روزهای سرخ قسم که بوی سبزترین فصل سال می آید." این شعر زیبا که قبلا هم مطرح کردیم که در بعضی پارکها نوشته شده موضوع این گردهم ایی است. پاره ای ازاساتید اعلام کرده اند که با دانشجویان تحصن خواهند کرد دردانشکده فنی واعتراض شان هم به "رهبر" رئیس دانشگاه تهران است ودر تمام فعالیت های دانشجویی خواهان آزادی دانشجویان شده اند. کماکان به نظرمن این خط بسیاردرستی است که دانشجوها در سراسر کشور درهمبستگی با هم خواهان آزادی هم کلاسی هایشان و کوتاه شدن دست اراذل و اوباش از سر دانشگاهها در تجاوز به حریم مقدس دانشگاهها باشند و سعی براین داشته باشند که دانشگاه را باز نگه دارند که دانشجوها بتوانند آنجا تجمع داشته باشند.
اعتراض بازنشستگان شرکت واحد
نکته بعدی اعتراض بازنشستگان شرکت واحد و تجمع آنها جلوی سازمان تامین اجتماعی است برای اینکه حقوقشان را دریافت نکرده اند.

دست گذاشتن صادق محصولی روی کمیته امداد
آقای صادق محصولی وزیررفاهی که خودش سردار رانت خواری است ومتهم به حیف و میل فراوان است، دست روی کمیته امداد گذاشته که قاعدتا مقابله با هیئت های موئتلفه را به دنبال خواهد داشت و دولت احمدی نژاد هم تایید کرده است.

بولتن محرمانه معاونت فرهنگی ستاد نیروهای مسلح
نکته آخری بولتن محرمانه معاونت فرهنگی ستاد نیروهای مسلح است که درآن چند نکته را ذکر کرده که می ماند برای بحث فردا.
تا فردا شاد و پیروز و موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی