January 10, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۸۸


سلام
دوشنبه 21 دی 1388 – 11 ژانویه 2010 میلادی
بازهم چند ایمیل داشتم که به من تذکر داده بودند که یک باراشتباه سال 2009 به جای 2010 را نکرده ام. سه چهارروزدیگرهم این اشتباه راکرده بودم که واقعا رویم سیاه است و مجدداعذرخواهی می کنم. امیدوارم که ذهن من بتوند خودش را تنظیم بکند برای سال 2010 واین اشتباه تکرارنشود.
امروزراجع به 6 موضوع صحبت می کنیم.

گزارش کمیسیون مجلس درباره کهریزک
گزارش کمیسیون مجلس که راجع به کهریزک بالاخره منتشرشده وسعید مرتضوی دادستان خونریزوفاسد سابق تهران را درازکرده اند. اما این گزارش درمورد تجاوزیا قتل دکتر پوراندرجانی ویا دخالت داشتن امثال آقای رادادن یا غیروحرفی ندارد.فراکسیون اقلیت "خط امام" درمجلس هم تاکید کرده که گزارش کاملا ناقص است.


به نظرمی رسد که امیدوارند با قربانی کردن آدمی مثل مرتضوی بتوانند قائله را بخوابانند وموضوع را درزبگیرند. اما باید گفت که اولا با قربانی کردن یک مرتضوی مشکل حل نمی شود واین مسئله واین جنایاتی که انجام شده - نه فقط درکهریزک بلکه درهمه جای دیگر- باید بیش ازاینها مورد بررسی قراربگیرد. ثانیا این را باید به سایرمزدوران گفت که سرنوشتی مثل سعید امامی یا سعید مرتضوی درانتظارهرکسی است که بخواهد باجنایتکاران همکاری بکند. چراکه وقتی کاربهشان سخت بشود، شخص آقای خامنه ای هیچ ابایی ندارد که هر کس را قربانی کند بلکه خودش رانجات بدهد.

پناهنده شدن دیپلماتهای ایرانی در کشورهای مختلف
مجموعا گزارشها نشان می دهد که پنج دیپلمات ایرانی ظرف 2 هفته گذشته درکشورهای مختلف پناهنده شده اند. اسامی شان فعلا هنوزمنتشرنشده ولی این روند دردستگاه دیپلماسی کشورکه جای مورد اعتماد رژیم باید باشد نشان ازشکاف درحکومت دارد. حتی درجایی مثل وزارت اطلاعات هم که درهرحکومتی ازجمله حکومت ایران یک درجه محرم تراست، همین شکافها ایجاد شده و باید پذیرفت که حرکت روبه جلوی جنبش بیش ازاینها درحکومت شکاف ایجاد خواهد کرد.

ادامه بازداشت مادران داغدار
مجموعا بازداشتی های مادران داغداربه 33 نفررسیده و 10 نفر هم به دلیل ضرب و شتم روانه بیمارستان شده اند. امروزتجمعی درمقابل کمیته سابق خیابان وزرا که دیشب مادران داغداررا به آنجا برده اند به عمل آمده است و تجمع روز یکشنبه درمقابل کمیته وزرا خواهان نشانی ازآنها بوده به نظرمیرسد که مادران داغداررا به زندان منتقل کرده اند.
ولی واقعا شرم برحکومتی است که مادران داغداررا هم دستگیرمی کند ودرود برهمه کسانی که ازاین مادران داغدارپشتیبانی می کند ودرود به کسانی که تجمع می کنند وچه ازخانواده های داغداروچه ازخانواده های زندانی ها پشتیبانی می کنند.

نامه اعتراضی اساتید دانشگاه علم و صنعت
بیش از56 نفرازاساتید دانشگاه علم وصنعت دریک نامه اعتراضی شبیه اساتید دانشکده فنی دانشکده تهران به ورود آدم کشها و اوباش به صحن مقدس دانشگاه علم و صنعت وبه دستگیری دانشجویان وبرخوردهای امنیتی و نظامی در دانشگاه اعتراض کرده اند. که فکرمی کنم حمایت دانشجویان ازاساتید وحمایت اساتید ازدانشجویان رمزبسیارمهم بقای حرکت در دانشگاه است.
همینطوربرپایی تحصن دردانشگاه رازی کرمانشاه واین که امتحانات را که ازروزشنبه آغازشده، دانشجویان اعلام کرده اند که امتحان نمی دهند تا دوستانشان که درزندان هستند آزادبشوند. هیمنطورهم تجمع دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران که خواهان استعفای آقای "فرهاد رهبر" رئیس دانشگاه به جرم بی لیاقتی وبه جرم باز کردن دردانشگاه به روی اراذل واوباش وحمله آنها به دانشجویان شده اند وهمین طورخواهان آزادی دانشجویان زندانی شده اند.
فکرمی کنم که مسیری که دردانشگاههایی مثل دانشگاه امیرکبیرکه زودترازهمه امتحاناتشان را شروع کرده اند ودانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ویا دانشجویان فنی تهران وسایردانشگاهها مسیری است که می تواند اعتصابی را که دانشجویان دارند شکل می دهند به سایربخشهای جامعه سرایت بدهد وپیشتازی دانشجویان رادرجنبش سبز به این ترتیب نشان بدهد.

بررسی پیشنهادات رسیده برای 22 بهمن
نکته بعدی بحثی است که در مورد حرکت 22 بهمن شروع شده. پیشنهادات خیلی خوبی دارد مطرح می شود. مثلآ این که ما دهه ای را که ازجمعه 16 بهمن را که هم اربعین حسینی وهم اربعین شهدای عاشورای ایران تا پنج شنبه ای که 22 بهمن است وروزهای تعطیل بعد ازآن که تا دوشنبه هفته بعدش تعطیل است، کلا ایام مقاومت مدنی اعلام کنیم و به قول بعضی پیشهادات دهه فجررا تبدیل به دهه مقاومت مدنی ملت ایران بکنیم. بعضی پیشنهاد کرده اند که این روزرا اعلام بکنیم که حضورمیلیونی مردم رفراندمی است روی جمهوری اسلامی. آنچنان که جنبش درمسیری که آمده مثلا درروزقدس سیاست خاورمیانه ای جنبش را گفته، در13 آبان سیاست جنبش را نسبت به دنیا بخصوص آمریکا بیان کرده،در 16 آذرحرکتش رادرسطح تمام کشورتثبیت کرده ورشد جغرافیایی اش را نشان داده، ودرعاشورا آقای خامنه ای رادرخیابان عزل کرد وحالا پیشنهاد بچه ها این است که ما در 22 بهمن با حضورمیلیونی مان درسطح کشورنشان بدهیم که خط کشی ما با جمهوری اسلامی چگونه است و"رای اری یا نه" خودمان را با حضورمان در خیابان به کل جمهوری اسلامی و عملکردی که داشته نشان بدهیم ویا بهتراست بگوییم خواهان حاکمیت صندوق رای درتعیین تکلیف جمهوری اسلامی وهمه عملکردش در22 بهمن می توانیم بشویم.
به هرصورت بعضی پیشنهادها هم دارد مطرح می شود که آیا ما می توانیم 22بهمن را وروزهای قبل و بعد آن راتبدیل کنیم به آکسیون وکنش سیاسی نهایی که تکلیف حکومت را معلوم کنیم؟ مثلا تحصن سراسری داشته باشیم درخیابانهای کشوروعملا آن را توام بکنیم با اعتصاب که همه بیایند درخیابان بنشینند وبه این ترتیب برویم به سراغ حرکت نهایی؟
این سوال مهمی است که اگرخاطرتان باشد قبل ازعاشورا هم مطرح بود ومقدماتی راچنین کنش نهایی سیاسی احتیاج دارد که فکرکنم بد نباشد روزهای آینده درموردش صحبت کنیم.
به هرحال آنچه که دراین مرحله مهم است این است که ما باید برای رسیدن به حرکت میلیونی در سراسر کشورازحالا حرکتها وآکسیونها وفعالیت هایی داشته باشیم که بتوانیم تیغ سر بریدن وخشونت ورزی دورجدید کودتاچی ها راحسابی کند بکنیم ونشان بدهیم که ازاین دورجدید خشونت ورزی شان نمی ترسیم. آن وقت حرکت میلیونی را بتوانیم انجام بدهیم ومطمئن باشید که مثل تجربه همه کشورها اگردورجدید خشونت ورزی را بتوانیم خنثی کنیم و یک حرکت بزرگ میلیونی بکنیم یکی ازبزرگترین گردنه های جنبش را رد کرده ایم و وارد مسیری می شویم که نمی گویم پیچ و خم ندارد ولی حرکت درآن خیلی آسان ترخواهد شد.

پاسخ به سوالات اغلب پرسیده شده درباره جنبش سبز
من سعی کرده ام که ازمجموع سوالاتی که راجع به جنبش سبزشده یک لیستی تهیه کنم.10 -11 سوال هست که دیده می شود که اغلب راجع به جنبش بی خشونت پرسیده می شود. من روزهای بعد هم به آنها می پردازم. امشب اولی اش رامطرح میکنم.
یکی از بیشترین سوالاتی که پرسیده می شود این است که این حرکت بدون خشونت درجاهای دیگردنیا ممکن است که جواب بدهد ولی درایران جواب نمی دهد، چون حکومت ما خیلی خشن است وبیش ازدیگران خشن است. پاسخ این است که این طورنیست، خیلی جاها خشن تربوده اند. که راجع به آن فردا بیشترصحبت می کنیم.
تافردا شاد وسرافرازوموفق باشید
به امید پیروزی ایران وایرانی