January 24, 2010

متن پیاده شده دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۸۸

سلام
دوشنبه 5بهمن ماه 1388 – 25 ژانویه 2010 میلادی
امروزدرمورد8 موضوع صحبت می کنیم.

ادامه بحران دربانکها به دلیل نبود پول ودرگیری با مردم
به دنبال بانک ملت شعبه بازارفرش فروشان تهران که دیروزراجع به آن صحبت کردیم، تاجایی که من توانسته ام خبرقطعی به دست بیاورم بانکهای دیگری هم دچار هیمن مشکل شده اند. آنهایی که قطعا می توانم بگویم اینهاهستند: بانک ملی شعبه "تیراژه" درپل همت صادقیه تهران که کاربه شلوغی ودرگیری رسیده، بانک ملی شعبه خیابان وزرا یا خالد اسلامبولی که ساعت 12 گفته اند تعطیل است وکار به درگیری وشکستن شیشه هاکشیده، بانک ملی در شهر"رامهرمز"که نگهبان تیراندازی کرده وپای پیرمردی مجروح شده. بانک ملی دراصفهان شعبه چهار باغ و شعبه سی وسه پل که شلوغی وازدحام داشته. درشهر"مرند"هم درشرایطی به مردم پول نداده که مردم فهیده اند 500 میلیون تومان برای کسی کنارگذاشته شده و به همین دلیل اعتراض و شلوغی شده است

البته گزارشهای متعدد دیگری هم رسیده که زمانی که تکمیل بشودخدمتتان عرض خواهم کرد.
درهمین راستا رئیس کل بانک مرکزی هم که زمانی تهدید کرده بود که تا تاریخ 17 دی ماه مردم پولهایی که شعارنویسی شده را باید تحویل بدهد وگرنه ازدایره اعتبارساقط است،عقب نشینی کرده وگفته این مهلت تمدید شده بدون اینکه زمانی اعلام بکند. این کاملا نشان می دهد که وقتی مردم نافرمانی مدنی می کنند ویک دستورحکومتی راکه شامل پس دادن پولهای شعارنویسی شده است زیرپامی گذارند واین کاررا نمی کنند، حکومت چاره ای جزعقب نشینی ندارد. جالب این است که کیهان به رئیس کل بانک مرکزی فحش داده وبه او پریده که چرا زمان را تمدید کرده. ظاهرا روزنامه کیهان خودی وغریبه نمی شناسد وپاچه همه رامی گیرد.
نکته این است که این ابتکاراسکناس نویسی که مال جنبش سبزایران است وتا الان ظاهرا بیش از80 میلیون قطعه اسکناس رامردم شعارنویسی کرده اند، کارخوبی است که به مثابه یک رسانه در ایران عمل می کند وپابه پای شعارنویسی روی دیوارها می تواند اطلاع رسانی کند.

امتناع حضورکارگردانان خارجی به عنوان داوردرجشنواره فیلم وتئاتر
جشنواره فیلم فجرامسال به نظرمی رسد که دارد تبدیل می شودبه جشنواره ای که بایدبدون داوربرگزاربشود.چراکه به دنبال انصراف بسیاری از هنرمندان ایرانی برای شرکت درهیئت داوران وهمینطورهم برای شرکت درجشنواره وعذرآوردن برای رفتن به جشنواره کودتاچی ها، کارگردانها وهنرمندان بین اللملی هم برای شرکت عذرخواهی کرده اند.کن لوچ فیلمسازبریتانایی، پیتربروک کارگردان تئاتر بریتانیایی، تئوآنجلو پولوس کارگردان یونانی، ایلیا سلیمان فیلمسازفلسطینی وفیلیپ لوره کارگردان فرانسوی ازهنرمندان بین اللملی هستندکه تاالان عذرخواهی کرده اند ازاین که دراین جشنواره شرکت بکنند.
عدم همکاری وپشت کردن به کودتاچیان که انصافاهنرمندان ازپیشتازان اش درایران هستند، مسیری است که عدم همکاری باحکومت کودتا را می تواندهمه گیر کند و به سایراقشارجامعه هم سرایت بکند.

مراسم چهلم آیت الله منتظری
مراسم چهلم آیت الله منتظری که ازسوی خانواده ایشان اعلام شده.روزجمعه 9 بهمن ماه ساعت 3 تا5 بعدازظهردرقم منزل وبیت ایشان واقع دربلوار"شهیدمحمد منتظری" برگزارمی شودوطبیعی است که شرکت همه اقشارمردم ازشهرهای مختلف دراین مراسم می تواند ادای احترام به این پدر معنوی جنبش سبز ایران باشد ویاد وخاطره این مرد بزرگ تاریخ ایران را گرامی بدارد.

توهین به اوباما در صحبتهای جواد لاریجانی
صحبتهای آقای جوادلاریجانی ولفظی که ایشان درمورد "آقای اوباما" رئیس جمهوری سیاهپوست آمریکا به کار برده که من شرم دارم که آن را تکرار بکنم. فقط باید گفت که این جورحرف زدن درخود امریکا - چون حاکی از تبعیض نژادی است- جرم می تواند باشد واگربه دادگاه شکایت بکنندکسی که این حرف را زده محکوم خواهد شد.

انتصاب جنبش سبز به خارج از کشور توسط چینی ها
روزنامه "ارگان حزب کمونیست چین" درسرمقاله اش به جنبش سبزمردم ایران توهین کرده وگفته که ارتش سایبری آمریکاعامل ایجاد این ناآرامی ها درایران است. چینی ها همصدا با امثال روزنامه کیهان توطئه اندیشی کرده اندوسعی کرده اند که حرکت مردم ایران را به خارجی ها نسبت بدهند. ولی درد اصلی چینی ها جوانان خودشان است که شعار"امروز تهران، فردا پکن" رامی دهند. کابوس چینی هاحرکت های مردمی و تظاهرات مردمی است که می تواند درچین میلیون هانفررا بسیج بکند ونگرانی شان هم ازحرکت اینترنتی است که درچین علیه کمونیستها اتفاق می افتد.همانطورکه می دانید این روزها چینی ها با کمپانی گوگل هم به دلیل سانسوروهک کردنها درگیرشده اند وگوگل تهدید کرده که" سرچ انجین" چینی اش راتعطیل می کند. فکرمی کنم وقتی که چینی ها تودهنی محکمی ازایران بخورند(چه در شعارها وچه درتحریم کالاهایشان) مثل روسها حساب کارشان راخواهندکرد وازپشت حکومت کودتا ناچارمی شوند که کناربروند و قطعا یک روزی باید ازمرم ایران عذرخواهی بکنند بابت توهینی که به مردم ایران کرده اند.

لزوم تمرکزبرراهپیمایی بزرگ 22 بهمن
مدیرعامل آتش نشانی تهران گفته که ما قطعا برای چهارشنبه سوری مشکل داریم. من الان نمی خواهم بابت چهارشنبه سوری ویا بعدازآن برای سیزده به درو یا زمینه های دیگری که بعدش برای حرکت جنبش هست صحبتی بکنم. چون الان تمرکزما روی 22 بهمن است که به مثابه یک رفراندم به خیابان خواهیم رفت وخواهیم گفت که ما بی شماریم. اکثریت مطلق 92 درصدی کشوردرطیف های مختلف هستیم که این دولت کودتاچی را نمی خواهیم. این حرکت در 22بهمن حرکت تعیین کننده خواهد شد که یکی ازگردنه های جنبش سبز را رد خواهد کرد وتیغ خشونت ورزی آقایان را زنگ زده وکند خواهد کرد ومارا وارد فازجدید می کند.اگرچه بعضی صاحب نظرها صحبت ازاین می کنند که حرکت مردم در22 بهمن ممکن است که اصولا کارحکومت را تمام بکند.این بحث را درروزهای بعد هم بازهم ادامه خواهیم داد.

اعتصاب کارگران کارخانه نساجی کرمان
کارگران نساجی بافتی کرمان به دلیل اینکه کارخانه شان را دارندمنتقل می کنند به استان گلستان ودارندبیکارمی شوند، دست به اعتصاب زده اند و جاده را بعد از ظهرروزگذشته بسته اند وبند آورده اند ونگرانی را که برای آینده شان دارند بروز داده اند واین همانطورکه قبلاعرض کردم موجی است که درتمام کارخانجات کشوروجود دارد.این نگرانی است که تمام کارگرها بابت آینده شان دارند.
درهمین راستا،مسئول هماهنگی اسلامی کارخانجات جاده قدیم کرج تهران هم گفته که حداقل حقوق لازم برای زندگی یک کارگرالآن ششصدهزارتومان است که بسیاری ازکارگران زیراین خط قراردارند.

استعفا درفرهنگستان علوم پزشکی
بعدازانتصاب "دکترمرندی" به جای "دکترایرج فاضل" درراس فرهنگستان علوم پزشکی بسیاری ازپزشکان تحصیل کرده ومتعهد به مردم شروع به استعفاکرده اند که آخرین نفرهم "آقای دکتربرومند" است که از این فرهنگستان استعفا داده. این عدم همکاری پزشکان به دنبال هنرمندان که درجشنواره فجروسایرزمینه ها دیده می شود،موجی است که بایدبه تمام مدیران صنعتی، بانکی وسایربخشهای تولیدی ویاخدماتی کشورسرایت بکند.این مسیری است که روزهای بعدهم راجع به آن صحبت خواهیم کرد.

تا فردا شاد و پیروز و موفق وسرافراز باشید.
به امید پیروزی ایران وایرانی