February 8, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۸

سلام
دوشنبه 19 بهمن 1388 - 8 فوریه 2010 میلادی
امروزدرباره 8 موضوع صحبت می کنیم.
پخش گفتگوی روزانه ازشبکه ماهواره ای"آسوسات"
شبکه تلوزیونی "آسوسات" که به زبان کردی برنامه پخش می کند،ازدیروزمحبت کرده
وازساعت 6:15 تا 6:30 بعدازظهربه وقت ایران برنامه گفتگوهای 10 دقیقه ای مارا
پخش می کند.برنامه های این شبکه تلوزیونی روی ماهواره هاتبرد 5.6هاریزنتال
و11604 مگاهرتزپخش می شود. من به سهم خودم ازتمام دست اندرکاران وگرداندگان این
شبکه تلوزیونی تشکرمی کنم وامیدارم که این حرکت بتواندهرچه بیشتربه گسترده
ترشدن ارتباط ما کمک کند.


آوردن نیروهای انتظامی ازشهرهای کوچک به تهران وامکان استفاده جنبش ازاین فرصت
بچه هایی که داخل نیروی انتظامی هستند، ازجلساتی که داشته اند بامقامات امنیتی
وسپاهی ودیگرانی که این روزها می نشینند وفکرمی کنند که چه باید بکنند خبر داده
اند. اینها تصورشان این است که ممکن است که درشهرهای کوچک درراهپیمایی 22بهمن
خطری تهدیدشان نکند، اما ازمراکزاستانها دل نگرانی دارند وبحثهای جدی دراین
مورد درداخل نیروی انتظامی درگرفته. نگران این هستند که این طورکه دارند
نیروهایشان را به تهران می آورند وهمه کوشش شان را درتهران گذاشته اند،
اگردرمراکزاستانها درراهپیمایی22 بهمن، جنبش سبزبخواهد خودی نشان بدهد وحرکتی
بکند، امکان مقابله ندارند.
اگردراین زمینه اطلاعات دیگری هم باشد تا 22 بهمن خدمتتان عرض خواهم کرد. اما
آنچه که کاملا مشخص است این است که اگرتمام شهرهای کشوربچه ها به خیابان بیایند
ودرمسیرهایی که خودحکومت هم گفته حرکت کنند وشعاربدهند(بااین کمبود نیرویی که
اینها دارند به دلیل اینکه همه امکاناتشان را بسیج کرده اندکه برای نمایشی که
میخواهند نشان بدهند به تهران بیاورند) فکرمی کنم که می شود که درس بزرگی به
کودتاچی ها داد.
اطلاعیه حزب اعتماد ملی وخواست برگزاری رفراندم
"حزب اعتماد ملی"(حزب آقای کروبی) اطلاعیه مهمی را صادر کرده و7 خواسته را درآن
مطرح کرده، ازقبیل آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات. ولی
نکته ای که کاملا جدید است این است که این حزب خواهان برگزاری رفراندم یعنی
اساسی ترین خواسته ملت شده و بنا براین حزب اعتماد ملی براین که خواسته اصلی
مردم را رفراندم می دانند صحه گذاشته وبه آن دعوت کرده است.
مصاحبه آقای"مصلحی" وزیر اطلاعات و دستگیری 7 روزنامه نگار دیگر
ایشان حرفهای خنده آوری زده، ازقبیل این که برای جنبش سبز کسانی از20 سال پیش
برنامه ریزی کرده بوده اند. ولی یک نکته جالب مصاحبه ایشان دارد وآن این است که
اعتراف کرده که بخشی ازنیروهای امنیتی ونظامی کشوردرسمت جنبش سبزهستند
ودرروزعاشورا یا تظاهرات دیگرباجنبش سبزهمکاری کرده اند ودرسمت مردم قرار گرفته
اند.
وزارت اطلاعات دستگیری 7 نفرروزنامه نگاردیگررا دستگیرکرد. ایران نه
درخاورمیانه بلکه درسطح دنیا بیشترین روزنامه نگارزندانی را دارد وبه این ترتیب
بازهم به آمارروزنامه نگاران زندانی اضافه شد. جالب است که ایران نه تنها نسبت
به جمعیت 74میلیونی اش بیشترین روزنامه نگارزندانی را دارد، بلکه حتی به صورت
مطلق هم ازکشورچین هم که بزرگترین زندان روزنامه نگاران بود جلو افتاد وبا
برخوردهای امنیتی وزارت اطلاعات ودستگاههای امنیتی دیگرمانند سپاه وغیروایران
به صورت مطلق هم بزرگترین زندان روزنامه نگاردرسراسردنیاشد.
گفته های سردارهمدانی وآشکارشدن ترس از تجمع میلیونی مردم
سردارهمدانی" فرمانده سپاه تهران ازراهپیمایان خواسته که همدیگرراتحمل کنند.می
شود گفت که دست اندرکاران سپاه که این نمایش را تدارک کرده اند وهمه نیروهایشان
را با صرف میلیاردها تومان پول وانرژی کشورمی خواهند بیاورند که درتهران یک
نمایش ارائه کنند، پیشاپیش وحشت شان گرفته ازاین که اگرچند میلیون مردم پا
درخیابان بگذارند آنها مانند قطره درمیان مردم بخارخواهند شد. به همین دلیل هم
امیدوارند که مردم هیچی نگویند وشعاری ندهند وهیچ کاری نکنند،بلکه بتوانند فیلم
بگیرند وپای خودشان بگذارند.
جنبش سبزدرمسیرهایی که امن وامان است ومسیرهای حکومتی است(ودر صورتی که با
مشکلی مواجه شد، درمسیرهای جایگرین که روزگذشته راجع به آن صحبت کردیم) حرکت
میلیونی خودش را انجام بدهد وشعارهای اساسی راکه تاکنون مطرح کرده (ضد
دیکتاتوری، رفتن دولت کودتا، پشیبانی ازمهندس موسوی وآقای کروبی ورفراندم) روشن
بیان بکند وصف ما را ازکودتاچی ها که دنبال تظاهرات دزدی هستند کاملا جدا کند.
افشای توطئه نافرجام علیه آقای خاتمی
فرمانده سپاه علی بن ابی طالب توطئه ترورآقای خاتمی را که چندی پیش مطرح
بود،بیان کرده. (که درآخرین لحظه آقای خاتمی با هواپیمای دیگری که جا داشته
رفته وتوطئه شان نافرجام مانده). جالب است که دم خروس اینها همان موقع دریکی
ازمقالات کیهان بیرون بود، چون قبل ازماجرا گفته بود که سبزها به عنوان پیش
بینی ممکن است که خودشان آقای خاتمی را بکشند وبیندازند گردن حکومت. با این
اظهارات فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب معلوم می شود که توطئه ای داشته اند و
گروه تروری داشته اند که بعدها درعاشورا وبعد ازآن درتروراستاد دانشگاه تهران
دیده شد. با اظهارات این فرمانده سپاه افشا شد که چگونه سپاه درآن دست داشته
است.
تجمع خانواده های زنداینان درشب گذشته جلوی زندان اوین
برای چندمین شب متوالی خانواده های زندانیان درجلوی زندان اوین تجمع کردند.
مادران داغدارهم دراکثرشبها به آنها می پیوندند وبازهم ما شاهد آزادی زندانیان
دیگربودیم. روز22 بهمن روزسرنوشت سازی است که اگرجنبش پرقدرت پا درمیدان بگذارد
وتمام مراکزحکومت را به لرزه دربیاورد، امکان این که ما بتوانیم زندانیانمان را
آزاد بکنیم، فوق العاده افزایش پیدامی کند. واگرخدای نکرده جنبش ضعیف ظاهر
بشود، ممکن است که همه بچه ها درخطرقراربگیرند. به هرصورت خواست آزادی زندانیان
سیاسی یکی ازخواستهایی است که در
راهپیمایی 22 بهمن باید برآن پافشاری کرد.
تجمع اعتراضی کارگران صنایع اراک
کارگران صنایع اراک برای چندمین بارتجمع کرده وخواهان مطالبات معوقه شان شدند
وتقاضای دریافت حقوق عقب مانده شان را کرده اند. همانطورکه قبلا هم صحبت کردیم،
دراقصی نقاط کشورکارگرها دچارمشکل هستند وجنبش کارگری با تشکیل شوراهای غیرعلنی
سعی می کند درهرکارخانه حرکت کارگرها را سازماندهی بکند.
تاکید من براین است که 22 بهمن روزمناسبی است که خواهان احقاق حق و حقوق
کارگرها وکارمندان ومعلمان درراهپیمایی باشیم.
تا فردا شاد و پیروزوسرافرازباشید.
به امید پیرزوی ایران و ایرانی.