March 1, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه 10 اسفند 1388

سلام

دوشنبه 10 اسفند 1388 – اول مارس 2010 میلادی

امروز درباره 7 موضوع صحبت می کنیم.

موضوع اول:صحبت های آقای خامنه ای وسیاست "دون کیشوتیزم" ایشان

ایشان درصحبت با سفرا گفته که دیپلماسی ما درسطح دنیا باید ضد نظام سلطه باشد. با فلسطینی ها که دریکی دوروز دیگرصحبت کرده گفته ما ازآمریکا قویتریم. درصحبت با خبرگان هم مطرح کرده بود که مصداق "واطیعوالله واطیعوالرسول" خود ایشان است واین اصل، اصل این نظام است و هرکس که با حرف ایشان مخالف باشد ازنظام بیرون می افتد. وقتی که این ها را کنارهم می گذاریم غیرازاینکه حاکی ازمریضی یک دیکتاتوراست (یعنی خود بزرگ بینی، بد بینی به تمام دنیا وتئوری های عجیب وغریب توطئه ای و فراموش کردن منافع کشور) یک نکته دیگررا هم نشان می دهد که بزرگترین مشکل دیکتاتوری ها این است که وقتی یک رهبرمریضی دماغی پیدا می کند، هیچ راهی برای این که قانونا بتوانیم او راعزل بکینم نداریم. جزاینکه با مبارزه وخسارت زیاد به کشورومملکت، ازحکومت پایین کشیده بشود. الان جای بحث دراین مورد است که دردفاع ازدموکراسی ها مسولین سیاسی انتخابی دردوره های محدود انتخاب شوند ونهادهای نیرومندی باید باشند که بتوانند قدرت را کنترل بکند. شاید بهترین مثال آن همین الان آقای خامنه ای باشد که با مریضی عجیب وغریب ذهنی، سرنوشت ومنافع ملی یک کشورو یک ملت را به فنا می دهد.


موضوع دوم:سرایت بیماری دون کیشوتیزم به بقیه ارکان حکومت

این "دون کیشوتیزم" آقای خامنه ای به تمام ارکان حکومت ایشان سرایت کرده است."سردارسلامی" جانشین فرمانده کل سپاه مطرح کرده که اگرما اراده کنیم اروپا درسرما به سرخواهد برد. وی گفته ما 50 درصد منابع نفت وگازرا داریم. بنابراین می توانیم که دنیا را در سرما نگه داریم. ظاهرا ایشان ساده ترین چیزها را نمی داند که منابع لایزال ایران سالهاست به دلیل بی لیاقتی حکومتها استخراج نشده وحتی وقتی هوا سرد می شود داخل مملکت خودمان را دولت نمی تواند گازرسانی بکند. چه برسد به اینکه بخواهد به جای دیگرصادر کند که بعد بخواهد آن را تحریم کند. همینطورهم سالهاست که مشکل استخراج نفت وتزریق گازبه چاه های نفت را (برای افزایش فشاربه دلیل افت فشاردرچاههای نفت) داریم که حتی نفت را نمی توانیم استخراج کینم ومقدارزیادی نفت درکشور درچاه هاهدرمی رود. درهمین راستا اظهارات دادستان تهران را می توانید ببیند که گفته دیگراعتراضات خیابانی تمام شده. بدون این که درنظربگیرد که مقدورات حکومت چقدراست وبا یک تظاهرات به قول مهندس موسوی "مهندسی شده" تصورمی کنند که یک ملت معترض تمام شد وساکت شد ودرست مثل "دون کیشوت" که با آسیابهای بادی می جنگید وخودش را بزرگ می دید این آقایان همگی مریضی آقای خامنه ای راگرفته اند واصولا این اتفاقی است که دردیکتاتوری ها می افتد.

موضوع سوم:بیانیه دفتر تحیکم وحدت دانشجویی تهران

دفتر وحدت دانشجویی تهران در بیانه خیلی روشن وخوبی مطرح کرده که دانشجویان همچون خاردرچشم اسبتدادهستند وخواب دیکتاتورها را آشفته می کنند. جالب است که آقای "بروجردی" وکیل مجلس درمقابل این حرف دانشجویان مطرح کرده که فیلمی که ازوحشی گری درخوابگاه دانشگاه تهران منتشرشده قلابی ومونتاژ شده است.

موضوع چهارم:محکومیت حبس برای دانشجویان و متهمان عاشورا

محکومیت 15 سال حبس برای آقای "کانتوری" ازدانشجویان طیف چپ دانشجویی و 6 سال حبس هم برای "امید منتظری" ازمتهمین پرونده عاشورا دردادگاه بدوی مطرح شده. نکته جالب دادگاه این دوعزیزمملکت این است که هردوتمام اتهامات وارده را رد کرده اند وحتی وکیل آقای امید منتظری نتوانسته درجلسات دادگاه شرکت کند وحتی نتوانسته پرونده را ببیند. درهمین حال البته آقای شمس الواعظین ازروزنامه نگاران وآقای تاجیک ازمشاوران آقای خاتمی وازروزنامه نگاران به قید وثیقه های سنگین موقتا آزاد شده اند.

روزگذشته جلوی دادستانی انقلاب درتهران درچهارراه معلم هم جمعی ازخانواده ها تجمع داشته اند که کاربه درگیری هم درآنجا رسیده است.

موضوع پنجم:لورفتن دروغ بودن شکایت وکلای مجلس علیه آقای موسوی

آقای "رسایی" وکیل مجلس شورای اسلامی وازمدافعین پروپاقرص آقای احمدی بالاخره لوداد آن نامه ای که 2-3 ماه پیش مطرح شد که 100وکیل علیه آقای موسوی شکایت کرده اند وامضا کرده اند، دروغ بوده. همان موقع مطرح شد که این آدمها وجود ندارند و حالا ایشان اعتراف کرده که چهارنفر بیشترنبودند ودروغ می گفته اند که 100 -150 وکیل امضا کرده اند.

موضوع ششم:اخطارداروخانه ها ومتروی تهران

داروخانه ها ومترواخطار کرده اند که اگربه خواسته هایشان رسیدگی نشود درسرویس دهی شان مشکل ایجاد خواهد شد. درهمین راستا آقای نجفی عضوشورای شهرتهران مطرح کرده که اگرمشکلات مترو حل نشود به توقف متروخواهد انجامید وترافیک درتهران به بدترین شکل ممکن درخواهد آمد.

همین جا باید گفت که همیشه وقتی به انتهای سال می رسیم مشکلات دولتها افزایش پیدا می کند. بخصوص دولت احمدی نژاد که نه فقط سوءمدیریت و سوء سیاست اش دهها مشکل درکشورخلق کرده، بلکه به دلیل دولت کودتایی بودن وعدم همکاری مردم ومقاومت مردم طی 8-9 ماه گذشته بیش ازپیش چرخ کشورخوابیده ودرماه اسفند،آخرین ماه سال درتمام ارکان کشوردچارمشکل هستند. بخصوص کسر بودجه و زدن بودجه های عمرانی که تمام شرکت های پیمانکاری را با مشکل مواجه کرده است و کشمکشهای دیگرهم وجود دارد که حالا مسائل داروخانه ها ومتروهم به آن مزید شده است.

موضوع هفتم:برنامه ریزی وآمادگی برای چهارشنبه سوری

البته قبل ازچهارشنبه سوری روز جهانی زن (8 مارس – 17 اسفند ماه ) را هم داریم که همه بچه های دست اندرکارپیشنهاد می کنند که تمام سبزها باید ازجنبش زنان، کمپین یک میلیون امضای زنان، فعالین زن که درزندان هستند(وگاهی به حبس های طولانی محکوم شده اند)، خانواده های مادران و خواهران وهمسران زندانیان وشهدای مان پشتیبانی کنیم ورسیدگی بکنیم وحمایت خودمان را ازتمام این عزیزان با سرزدن به آنها،با نوشتن درباره شان، با شعاردادن به نفع شان اعلام کنیم وبه این ترتیب روززن را (که افتخارما به زنان ما است که ستون فقرات حنبش آزادی خواهی ملت ایران هستند) هرچه بیشتر بزرگ بداریم.

اما بعد آن می رسیم به شب چهارشنبه سوری که یک سنت چندهزارساله است. این سنت دیرینه ما برای پدران ما جشن وشادی بوده وازمراسم استقبال نوروزوآخر سال بوده وبه قول مهندس موسوی "جشنواره نور"است که درمقابل اهریمنان باید برگزارکرد.

به نظر می رسد که سه کار بیش ازهمه مورد توافق بچه های است که دست اندرکارهستند. یکی برگزاری خود مراسم، شامل روشن کردن آتش وپریدن ازروی آن ودیکتاتوری را به دست آتش سپردن است که به طور پراکنده درهمه نقاط شهرها می تواند انجام بشود. دوم بعد ازمراسم (مثلا 10 شب) زمانی باشد که ازبچه ها هرکس می تواند سراغ محله های دیگررفتن وارتباط گرفتن با دیگران با سروصدا و قاشق زنی و صدای اعتراض و بوق زدن می تواند باشد. یکی هم قبل ازمراسم است که پیشهادی که مطرح شده این است که 6 بعد ازظهر ازهمه بخواهیم قبل از شروع مراسم همه جا ترافیک را بند بیاورند وبوق بزنند.

راجع به این موضوع بازهم صحبت خواهیم کرد.

تا فردا شاد و موفق و پیروز باشید.

به امید پیروزی ایران وایرانی