March 15, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه 24 اسفند1388

سلام
دوشنبه 24اسفند 1388 – 15مارچ 2010
ابتدا بازهم عذرخواهی می کنم که به دلیل سفرهم کیفیت صدا وتصویرخوب نیست وهم مدت بحث مان کوتاه است.
موضوع اول : شایعه خلع درجه تعدادی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش
شایعه است که جمعی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش محکوم به خلع درجه و زندان شده اند وهمینطورتغییروتبدیلاتی درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخصوص نیروی زمینی آن اتفاق افتاده ومشکلات فراوانی بروزکرده که من در روزهای آینده اطلاعات بیشتررا دراین خصوص بعد ازتجزیه وتحلیل واطلاع از صحت وسقم آن خدمتتان ارائه خواهم کرد.


موضوع دوم:چاپ استفتای آقای خامنه ای درباره شرعی نبودن چهارشنبه سوری استفتائی ازآقای خامنه ای درمورد "چهارشنبه سوری" به عمل آمده وایشان پاسخ داده که"چهارشنبه سوری وجه شرعی ندارد ومستلزم ضرروزیان است". پاسخی که بسیارعجیب وغیرموجه است، برای این که هیچ کس تابه حال مطرح نکرده بوده که چهارشنبه سوری باید وجه شرعی داشته باشد. کدام یک ازسنتهای یک جامعه به شرع ودین ربط دارد که این سنت باستانی ما بخواهد ازدل دین در بیاد؟ واساسا این موضوعی نیست که یک فقیه بخواهد راجع به آن اظهار نظر بکند.
ولی فکرمی کنم که این حرف نسنجیده ونپخته آقای خامنه ای فرصت خیلی خوبی است که ازاین سنت باستانی وزیبایمان برای به آتش انداختن دیکتاتوری شب پرستان ومدافعین تاریکی استفاده کنیم ودراین جشنواره نور، اهریمنان را به آتش بسپاریم. به این ترتیب خیلی ساده وکم هزینه دراقصی نقاط کشوربا نوروروشنی و شادی می توان مخالفت خود با آقای خامنه ای وسیستم ایشان را نشان داد.

موضوع سوم : تجمع خانواده زندانیان سیاسی
روزشنبه خانواده زندانیان سیاسی جلوی دادسرای انقلاب تجمع داشته اند وخواهان تعیین تکلیف عزیزان وجگرگوشه هایشان شده اند.
موضوع چهارم: بحث درباره زمان پیروزی جنبش
بحثی است که ازروزهای گذشته درمورد سوالاتی که درمورد جنبش سبزاغلب پرسده می شود آغاز کرده ایم. اگریادتان باشد درباره اینکه ریشه های جنبش سبز کجاست؟ سازماندهی ورهبری آن چگونه است؟ چگونه جنبش به پیروزی می رسد صحبت کردیم. امروزمی رسیم به این که چه زمانی جنبش به پیروزی می رسد؟ پاسخ عمومی این است که درجنبش سبزوتمام جنبش های این گونه برای رسیدن به اهدافی که داریم می توان برنامه ریزی کرد. دراین مسیر می توان زمان بندی هم گذاشت ولی زمان دقیق نمی شود تعیین کرد. ولی یک نکته را می شود گفت که هرگاه توازن قوا بین مردم وحکومت به نفع مردم به هم بخورد جنبش به پیروزی نزدیک می شود.
چگونه توازن قوا به هم می خورد؟ ازبین آکسیونهایی که جنبش دردستوربرنامه ریزی اش گذاشته آنهایی که فلج سازی حکومت و تشدید شکاف واختلاف است، بخصوص آکسیونهای عدم همکاری مهم ترهستند. که ادامه بحث را فرداخواهیم داشت.
تا فردا شاد و اسرافراز و موفق باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.