October 23, 2010

متن پیاده شده روز شنبه اول آبان 1389

سلام

شنبه اول آبان 1389 - 23 اكتبر 2010 ميلادى

امروز درمورد 8 موضوع صحبت مى كنيم.

موضوع اول:

نيروهاى امنيتى به منزل عروس آقاى منصوراسانلو(رهبر سنديكاى كارگرى شركت واحد) حمله كرده و ايجاد رعب و وحشت كرده اند. خوشبختانه ايشان خانه نبوده اند ولى اين دومين باراست كه چنين مزاحمتى ايجاد مى كنند. بارپيش كه اين عروس جوان را ربودند منجر به سقط جنين ايشان شد. فشار برآقاى اسانلو و جنبش كارگرى درابعاد مختلف موضوعى است كه روز به روز شدت مى گيرد.

موضوع دوم:

از قم خبرمى رسد خيلى ازمستقبلينى كه براى درست كردن نمايش استقبال از خامنه اى آورده بودند، رفته اند. ظاهرا براى همان دوسه روز اول آنها را آورده بودند و بعضى ها از قم مى گويند خيابانها خلوت شده است. همچنين براساس برنامه اى كه مى خواهند مراجع را براى ديدن آقاى خامنه اى ببرند، ظاهرا آقاى صافى گلپايگانى را هم به ديدن آقاى خامنه اى برده اند وعكس وتفصيلاتش راهم منتشر كرده اند. اين كه آقاى خامنه اى سعى مى كند مشروعيت زايل شده حكومتش را نزد روحانيون قم پيدا كند، داستان بى سرانجامى است كه به هيچ كار ايشان نخواهد‌ آمد. ايشان به جاى اينكه براى مردم خدمت كند و تسليم خواست وراى مردم باشد، دائما سعى مى كند كه سرش را به اين طرف و آن طرف بزند وحالا سراغ روحانيون قم رفته است.

موضوع سوم:

دستورالعملى براى نيروهاى انتظامى صادر شده كه ترس و وحشت كودتاچى ها را از شورشهاى بزرگ مردمى (به دليل مشكلات اقتصادى پيش رو) نشان مى دهد. مانورمشتركى با شركت هزاروپانصد گردان عاشورا بين سپاه ونيروى انتظامي پيش بينى شده و شامل حفاظت ازساختمانهاى دولتى و دهها كار ديگر است كه درواقع چنگ و دندان نشان دادن به مردمى است كه زير فشار گرانى، بيكارى، فقر وگرسنگى خرد مى شوند.

درتفكرحكومت گرا اين تصورهست كه هرچيزى را مى توان با زور و سركوب و فشار حل كرد. درحاليكه وقتى شرايط اينطورهست يك حكومت عاقل به سراغ حل مشكلات از طريق واقعى (يعنى حل مشكلات اقتصادى) مى رود، نه چنگ و دندان نشان دادن و سركوب كردن.

درسمت جنبش هم تداركات جنبش هم براى بسيج مردم و فلج سازى حكومت مطمئنا ازنوعى خواهد بود كه همه ى اين نيروهاى انتطامى و گردان عاشورا و اين چنگ ودندان نشان دادن ها به كارشان نخواهد آمد.

موضوع چهارم:

پژوهشكده ى دانشگاه صنعتى شريف طى يك بررسى برنكته ى جالبى درباره ى حذف يارانه ى حامل هاى انرژى(كه بخش بزرگ ماجراى هدفمند سازى يارانه ها يا درواقع حذف يارانه ها هست)دست گذاشته و نشان داده مصرف كننده ى بزرگ سوخت اعم از گاز، برق، نفت، نفت كوره يا گازوئيل دستگاههاى خود دولت و يا صنايع متعلق به دولت هستند. اين تحقيق مجموعا نشان داده كه اگرقيمت هاى نفت، گاز و بنزين وغيره با اعدادى كه الان مطرح است تغيير كند، خود دولت بايد 8 هزارميليارد تومان اضافه پرداخت كند و اگر پرداخت نكند ازسقف 20 هزارميليارد تومان كه در نظر گرفته اند، 8 هزارميليارد تومان تامين نمى شود.

اين نكته اى اساسى است كه تا وقتى دولت اين قدر بزرگ است (و نه فقط دولت كه كل سازمانهاى حكومت، نهادها و بنيادهايى مانند سازمان تبليغات، كميته امداد، سپاه پاسداران و دهها موسسه ى ديگر كه ظاهرا جزو وزارتخانه هاى دولت نيستند ولى از بودجه عمومي، بودجه مى گيرند و مصرف كنندگان بزرگ كشورهستند) و تا اينها كوچك نشوند وهزينه هايشان پايين نيايد، هرنوع افزايش قيمت هايى كه دولت انجام مى دهد درابتدا به خود دولت برمى گردد كه خواه حاملهاى انرژى يا قيمت ارز يا چيزهاى ديگرباشد.

موضوع پنجم:

آقاى كروبى در بيانيه اى كه منتشر كرده نكته ى مهمى را به نمايندگان مجلس يادآورى كرده است. ايشان درباره قانونى كه يك فوريت آن راى آورده (كه اختيار اخراج نمايندگان را بعد ازانتخاب شدن به شوراى نگهبان مى دهد) گفته است شما ننگ اين قانون را كه تيرخلاص بر نهاد قانون گزارى است بر خود نخريد.

موضوع ششم:

خبرگزارى اسوشيتدپرس روز گذشته درگزارش مفصل ومستدلى كه منتشر كرده، درمورد فروش 60 ميليارد دلار اسلحه ازسوى آمريكا به عربستان - كه رسما اعلام شد و در كل منطقه، عدد به حدود 100 ميليارد دلار اسلحه مى رسد - گفته كه چون همه اينها با موافقت اسرائيل هم انجام شده، مى توان گفت براى نخستين بار يك نوع ائتلاف بين اعراب واسرائيل عليه ايران به وجود آمده است. همچنين براى نخستين بار مانور مشترك محرمانه اى به نام تبوك 2 بين مصر وعربستان ودر صحارى عربستان برگزارشده كه مانور بزرگ وهمه جانبه اى بوده و خيلى ها معتقدند كه اين تدارك در منطقه(بجز منافعى كه براى كارخانه اسلحه سازى دارد ودهها مسئله ى سياسى ديگر كه درمورد آن است) يك نوع پيش بينى از سوى آمريكايى ها وكشورهاى عربى است. براى اينكه احتمال مى دهند اگر حكومت ايران از مهار بحران اقتصادى كه براى خودش ايجاد كرده عاجز بشود ممكن است درمنطقه دست به ماجراجويى بزند وبا كشورهاى منطقه درگيرى هايى به وجود بياورد، لذا اينها پيشاپيش آماده مى شوند. مى توان گفت ايران بزرگترين خدمت را به اسرائيل كرده است: اسرائيل كه اعراب بزرگترين دشمنش بوده اند وهميشه با كشورهاى عربى مشكل داشته است، الان توانسته به آنها نزديك شود و همانطور كه اسوشيتد پرس مى گويد با آنها يك نوع ائتلاف به وجود بياورد.

جالب است كه درهمين روزها آقاى حسين خداداد كه درمسابقات وزنه بردارى پيشكسوت ها در وزن 105 كيلو گرم به مقام دوم رسيده، روى سكويى قرار گرفت كه نفراول از اسرائيل بود وسرود اسرائيل نواخته شد. به احتمال زياد سروصداى زيادى حول وحوش اين ماجرا برپا خواهدشد.

موضوع هفتم:

سايت جمهورى جالبى را مطرح كرده وگفته با انتساب يك سردار سپاه به مسئوليت بهشت زهرا بايد گفت خط توليد سپاه تكميل شده است: ازدستگيرى تا بهشت زهرا همه مراحل دست سپاه است! چون قبلا امنيت داخلى را هم از وزارت اطلاعات گرفته و به سپاه واگذار كرده اند.

موضوع هشتم:

استراتژى مناسب جنبش در اين مرحله و در چهارچوب استراتژى كلان مى تواند 4 بخش داشته باشد: 1- فشار روى سپاه( در سطح داخلى وبين المللى) 2- آكسيون هاى فلج سازى 3- تشكيل شبكه هاى اجتماعى براى ريزش حكومت و انتقال واقعى به مردم 4- آموزش مبارزات بى خشونت به مردم.

طبق اطلاعاتى كه هست سه بخش در سپاه به وجود آمده:

1- نظامى هايى كه بعضى از زمان جنگ و بعضى جديدتر هستند و درحال حاضر از فضايى كه سپاه در مقابله با مردم به وجود آورده ناراضى هستند.

2- سپاه كاسب كه آقاى احمدى نژاد هم به آنها نزديك است و دائما به آنها پروژه مى دهد و بسيارى فساد در آن به وجود آمده و دوروبر قرارگاه خاتم الانبيا وقرارگاه حر قرار دارند.

3- سپاه قاتل كه زير نظر آقاى تائب است و به زودى سازمان امنيت مستقل و كوچك خواهدشد.

روزهاى آينده به اين مى پردازيم كه چگونه بايد با اين سه بخش سپاه برخورد داشته باشيم.


اندكى صبر، سحر نزديك است.

تا فردا شاد ، پيروز، موفق و سرافراز باشيد.

به اميد پيروزى ايران و ايرانى.
V