March 26, 2011

دیکتاتور، به پایان سلام کن

به نام خدا
دیکتاتور، به پایان سلام کن
"وقتی مردمی تصمیم می گیرند آزاد باشند، هیچ چیزنمی تواند آن ها را از پیروزی باز بدارد"
دزموند توتو

جناب آقای خامنه ای
درست بیست سال پیش درنامه خصوصی که به واسطه خانم شما به دستتان دادم، نوشتم مسیری که می روید کج است و روزی را می بینم که شما تنها دریک طرف خواهید بود وتمام ملت درمقابل شما. امروزآن روزاست.
دوراه پیش پای شما است. یا خودتان تسلیم خواست ملت شوید. ازمسند قدرت پایین بیایید. به مردم کمک کنید تا با انتخابات آزاد، حکومت دلخواهشان را برگزینند. زندانیان سیاسی ومطبوعات را آزاد کنید. نیروهای مسلح و تمام امکانات کشوررا درخدمت مردم قراردهید واین بساط اراذل واوباش ودزد هایی را که برکشور مسلط کرده اید؛ با کمک ملت جمع کنید.
ویا این که راه کج فعلی را ادامه دهید. دراین صورت مطمئن باشید ملتی که درچهارشنبه سوری یک صدا ویک پارچه درسراسرکشور، مرگ بردیکتاتورومرگ برخامنه ای را فریاد کرد، به زودی شما را ازدرون کاختان، طناب برگردن، بیرون خواهد کشید.
دو نکته را هم بدانید:
اول این که با گماردن فردی روانی درراس دولت، که انصافا باید دربیمارستان بستری شود، بلایی برسرکشورواقتصادش آورده اید که به زودی بهای سنگین آن را مردم با بیکاری های گسترده، فقروگرسنگی خواهند پرداخت. اگرهمین امروزهم تسلیم اراده مردم شوید وفردعاقلی اداره کشوررا به عهده بگیرد، شاید به سختی بتواند مردم را ازعواقب طوفان بحران اقتصادی درراه، محافظت کند. شما مسئول تمام فسادهای اقتصادی ونابسامانی های فعلی و پیش رو هستید.
ودوم این که دنیا عوض شده ونمی توانید هربلایی را بر سر یک ملت بیاورید و بگویید رعایای خودم هستند وکسی حق مداخله ندارد. اگرمثل قذافی هم به جان مردمتان بیفتید، برایتان فایده ای نخواهد داشت. امروز آدم کشانتان مشمول تحریم های بین المللی می شوند ودرصورت ادامه سیاست سرکوب، فردا خودتان تحویل دادگاه های بین المللی خواهید شد.
خود دانید. انتخاب با شما است.
محسن سازگارا
فروردین نود