February 6, 2005

چند کلمه با صدای بلند 18 بهمن 1383

به نام خدا
                      چند کلمه با صدای بلند

در چند جا دیدم که از حقیر به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری نام برده شده آن هم با پشتیبانی دانشجویان.
بنده قصد کاندیداتوری ریاست جمهوری را ندارم و معتقدم قبل از هرچیز باید تکلیف قانون اساسی  فعلی  روشن شود. دفتر تحکیم وحدت دانشجویی هم در اطلاعیه روشنی اعلام کرده که  ازهیچ کاندیدایی پشتیبانی نمی کند.
چند کلمه هم مشفقانه با هر کس که می خوهد کاندیدای ریاست جمهوری شود دارم و آن این است که تجربه هشت سال گذشته نشان داد که در چارچوب قانون اساسی فعلی امکان اصلاح در هیچ جهتی متصور نیست.
بنابر این برای جلوگیری از اتلاف وقت ملت و کشور هرکس که خواهان رأ ی ملت است باید تنها یک برنامه داشته باشد و یک چیز را به مردم وعده بدهد، آن هم برگزاری رفراندومی برای تغییر قانون اساسی فعلی و تدوین یک قانون اساسی جدید است و بعد هم زمین ادب را ببوسد و برود.

                                                                                       والسلام
                                                                           محمد محسن سازگارا
                                                                            18   بهمن  1383