July 25, 2006

نقش سپاه پاسداران در بحران خاورميانه

صدا - 40:19 دقيقه - پياده کنيد: ( سرعت بالا mp3: 9.22MB ) - ( سرعت کم rm: 1.81MB)در برنامه "ميزگردی با شما" از تلويزيون صدای آمريکا

بشنويد: