August 1, 2006

مرگ مشکوک اکبر محمدی از دید محسن سازگارا

صدا - 4:12 دقيقه - پياده کنيد: ( سرعت بالا mp3: 988KB ) - ( سرعت کم rm: 195KB)

در واکنش به مرگ مشکوک اکبر محمدی در پی 9 روز اعتصاب غذا، محسن سازگارا که خود مدتی در زندان در اعتصاب غذا بود در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: اگر انسان در زندان اصلا آب نخورد کمتر از چهار روز زنده می ماند. اگر آب بخورد معمولا بعد از 10 یازده روز چون به مغز هیچ خوراکی نمی رسد دچار کما می شود اما اگر قند بخورد، من شش حبه قند با دو لیوان آب در هر 24 ساعت می خوردم، چون به مغز خوراک می رسد بالای 40 پنجاه روز براحتی زنده می ماند. البته وزن کم می کند و آنزیم های بدن بهم میخورد. بهمین دلیل مرگ آقای اکبر محمدی مشکوک است چون ایشان اعلام کرده بود آب و چایی می خورد. احتمال می دهم چند حبه قند را هم می خورده. با توجه به تجربه خودم احتمال می دهم ممکن است اکبر محمدی را بزور خواسته باشند داروهایش را به خوردش بدهند یا غذایی به حلقش بریزند و چون آدم بشدت عصبی می شود بلایی سرش آورده اند. با 9 روز اعتصاب غذا جسم آقای محمدی طوری ضعیف نمی شد که بلایی سرش بیاید. به احتمال زیاد بااو کلنجار رفته اند و او دچار ایست قلبی شده است. یا اساسا چیزی در حلقش ریختند و دچار خفگی کردند. یا احتمال بدتر...

بشنويد: