September 11, 2009

روش عبور از فیلتر با استفاده از شبکهHAMACHI

برای دانلود:
1-
Hamachi_Client.zip
2-
Hamachi_Server.zip

هر کدام از این زیپ فایل ها شامل سه فایل مشابه با فرمت های متفاوت است
pdf, ppt, pttx