September 5, 2010

متن پیاده شده روز یکشنبه 14 شهریور 1389

امروز یکشنبه چهاردهم شهریورماه در مورد هفت موضوع صحبت می کنیم.

موضوع اول اینکه دیروز خانم شیوانظرآهاری را با دستبندبه دادگاه بردند وهمانگونه که قبلا شایعه شده بود به ایشان تفهیم اتهام محارب کردند که مجازاتش اعدام است.خانم شیوانظرآهاری ارتباط با سازمان مجاهدین را تکدیب کرده وگفته همواره با اقدامات خشونت آمیز مخالف بوده است. مسئله مهم اینست که موج حمایت از این بانوی بزرگ آزادی خواه که در تمام دنیا برپا شده می باید گسترش پیدا کند وما امیدواریم او هرچه زودتر آزادشود.

موضوع دوم اینکه کمپین بین المللی حقوق بشر طی اطلاعیه ای مسوول جان آقای کروبی راآقای خامنه ای دانسته است.درباره حمله به خانه آقای کروبی خبرهای دیگری هم مطرح شده است .حسین کروبی اعلام کرده به سبب اینکه نیروهای مهاجم به منزل آقای کروبی از نیروهای امنیتی بوده اند آقای کروبی شکایتی را به مراجع قضایی تسلیم نخواهد کرد چون بی ثمر است.دیگر اینکه آقای عبدالله نوری در اینباره گفته که حمله کنندگان به خانه آقای کروبی شده روی اسرائیل وخوارج را سفیدکرده اند.همچنین عده ای از شاهدان عینی گفته اند برخی مامورین انتظامی به شدت از وضعیت به وجودآمده برای آقای کروبی ناراحت بودند وخبر دیگر اینکه بسیاری از حمله کنندگان به خانه آقای کروبی ازمجرمین سوسابقه دار بوده اند که برخی از آن ها با نقاب صورت خودرا پوشانده بودند.

نکته سوم اینکه اطلاعات سپاه قصددارد سی دی هایی را از اعترافات زندانیان سیاسی سرهم کند و پخش کند. مشابه کاری که با چسباندن حرف های آقای تاجزاده در سایت هایشان کرده اند. خبر دیگراینکه 50 روز است که تلفن بند350 قطع است ومسوولین زندان شرط اتصال را نوشتن ندامتنامه توسط زندانیان تعیین کرده اند.

نکته چهارم اینکه آقای لاریجانی در سخنانی درقم تحریم ها را نگران کننده برای حکومت دانسته که موجبات نارضایتی بیشتر مردم را فراهم می سازد.روزنامه ای آلمانی نیزنوشته که سیاست غرب کشیدن دندان های ایران با فشارهای اقتصادی است که در همین راستا کشورهایی مثل ژاپن نیز تحریم های جدیدی را برای ایران وضع کرده اند که حمایت آمریکا را نیز دربرداشته است.

نکته پنجم اینکه صادرات چین به ایران درشش ماهه اول سال 2010 چهل وهشت درصد افزایش پیداکرده است.کل واردات ایران در این زمان بیش از 44میلیارد دلاربوده که بدین ترتیب 20درصد آن سهم چین بوده است. درصورت عدم جلوگیری از جانب کشورهای غربی می شود انتظار داشت که این میزان افزایش پیداکند.

نکته ششم اینکه روزنامه اسرائیلی دبکا نوشته است که حرف ها ی سردارفیروزآّبادی مبنی برحمله به پایگاه های هسته ای اسرائیل اولین سخنانی است که صراحتا تهدیدبه جنگ هسته ای می کند که در طول تاریخ این بی تدبیری بی سابقه است. ازسویی دیگر خبرگزاری ریوناویستی روسیه مطرح کرده که گزینه نظامی درمورد ایران به کلی حذف نشده و سخنان مسولین ایران این سناریو را تشدید کرده است.

نکته آخر اینکه باید به نکاتی درباره روز قدس توجه کنیم. بحث درمورد روز قدس را از دوزاویه بایدبررسی کرد. یکی از جانب مردم که فردا به آن خواهیم پرداخت ودیگری از زاویه حکومت. حکومت در روز قدس در همان استراتژی سابق خودحرکت کرد یعنی استراتژی رعب و وحشت، استراتژی اختلاف افکنی واستراتژی بریدن ارتباطات بین مردم وکورکردن راه های ارتباطی. اگر بخواهیم به طور خلاصه به مجموع کارهایی که حکومت در این روز انجام داده است اشاره کنیم باید به موارد زیر توجه نماییم:

1. حکومت از خیر راهپیمایی پرجمعیت روز قدس گذشت تا بتواند نیروهایش را در سراسر شهر وکشور پخش کند تا از تجمعات پراکنده مردم جلوگیری کند. همانگونه که قبلا از خیر انتخابات شوراها گذشت تا فرصت های اعتراض را ازبین ببرد.

2. وحشت حکومت از اعتراض های خیابانی به وضوح دیده شد مثلا اظهارات فرماندهان سپاه مبنی بر سرکوب فتنه نرم یا مانور مهار توسط نیروی انتظامی همگی نشان از این ترس ووحشت داشت. درحالیکه اعتراضات خیابانی تنها یکی از 198شیوه اعتراضات بدون خشونت است که می تواند جنبش پیگیری نماید.

3. حمله به خانه آقای کروبی نشان داد که رژیم تصمیم خودش را برا ی سرکوب همه مخالفان حتی مسوولین سابق نظام گرفته است و دیگر برایش داشتن چهره ای انسانی واسلامی هیچ اهمیتی ندارد وبه سبک حکومت های دیکتاتوری تنها به فکر حفظ خود با هروسیله ای است.

4. همچون گذشته نظام در روزهای منتهی به روز قدس هرچه بیشتر راه های ارتباطی مردم را قطع کرد.اینترنت وماهواره ها عملا از کار افتاده بودند و برای ارتباطات مشکل ایجاد شده بود که خوب این نشان دهنده زنده بودن جنبش است.

5. نارضایتی ماموران نیروی انتظامی از نیروهای سپاه که حتی کنترل فرودگاه ها را به دست گرفته اند کاملا قابل مشاهده ودر حال افزایش است.

اندکی صبرسحرنزدیک است
تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید
به امیدپیروزی ایران وایرانی
V